Verdraaiings in die Nuwe Vertaling

Verdraaiings in die Nuwe Vertaling

Opsomming:
Die Nuwe Afrikaanse Vertaling van die Bybel bevat veranderings en weglatings wat sowel uit die eksegetiese vertaalmetode as uit die onvolledige grondteks spruit. In die jare sedert die Nuwe Afrikaanse Bybel (NAB) in 1983 deur die Bybelgenootskap vrygestel is, het ‘n skokkende lang lys vertaalfoute, verdraaiings, afgewaterde stellings en weglatings aan die lig gekom.

Hierdie foute kan gedeeltelik herlei word na die onvolledige grondteks wat gebruik is, en andersyds na die willekeurig eksegetiese vertalingsmetode, nl. die dinamies-ekwivalente metode, wat gevolg is. Die vertalers het hulleself die vryheid veroorloof om in terme van hul eie teologiese raamwerk verklarend te vertaal en in die proses die betekenisse van baie tekste te verander.
‘n Doelbewuste poging is ook aangewend om Ou Testamentiese messiaanse profesieë só te verdraai dat die leser nie moet agterkom dat dit op die Here Jesus dui nie. Indien hierdie vertaling as ‘n parafrase bemark is, sou dit minder misleidend gewees het. Om dit egter ten spyte van die vrysinnige vertaling, weglatings en subjektiewe veranderings nog steeds DIE BYBEL te noem, is om die minste te sê aanmatigend.
Die Here sê duidelik: “Julle mag by die woord wat Ek julle beveel, niks byvoeg nie, en julle mag daar niks van weglaat nie; sodat julle die gebooie van die HERE julle God mag onderhou, wat Ek julle beveel” (Deu 4:2). ‘n Aantal van die belangrikste verskille tussen die ou vertaling (1933 soos in 1953 hersien) en die nuwe vertaling word hieronder aangetoon.

Slegs enkele tekste word uit die Ou Testament aangehaal:

 Gen 43:34
Ou Vert.: “Hierop het hy aan hulle porsies uitgedeel van die ete wat voor hom staan… En hulle het gedrink en saam met hom vrolik geword.”
Nuwe Vert.: “Elkeen se kos is van Josef se tafel af aangegee… Hulle het wyn gedrink en saam met Josef dronk geword.”
 
Psa  22:17
Ou Vert.: “…’n bende kwaaddoeners het my omring; hulle het my hande en my voete deurgrawe.”
Nuwe Vert.: “Die bende misdadigers sak op my toe, hulle bind my hande en voete vas.”
Kommentaar: Hierdie is ‘n Messiaanse profesie wat op die kruisiging dui. Jesus se hande en voete is nie vasgebind nie, maar deurgrawe.
 
Jes. 7:14
Ou Vert.: “Daarom sal die Here self aan julle ‘n teken gee: Kyk, die maagd sal swanger word en ‘n seun baar en hom Immánuel noem.”
Nuwe Vert.: “Die Here sal daarom self vir julle ‘n teken gee: ‘n Jong vrou sal swanger word en ‘n seun in die wêreld bring en sy sal hom Immanuel noem.” Kommentaar: Dit is ‘n teken (‘n wonderwerk) as ‘n maagd swanger raak, maar nie as ‘n jong vrou swanger raak nie. Die Nuwe Vert. skram doelbewustelik van die maagdelike geboorte van Jesus en ‘n konnotasie met Mat 1:23 weg.
 
Dan.7:13
Ou Vert.: “Ek het gesien in die naggesigte, en kyk, met die wolke van die hemel het Een gekom soos die Seun van ‘n mens” [die mens – Son of man, soos in die King James Version].
Nuwe Vert. “My nagtelike visioen het voortgeduur: daar het in die wolke iemand aangekom, iemand soos ‘n menslike wese.”
Kommentaar: Die titel die Seun van die mens kom hier die eerste keer in die Bybel voor, en dui onmiskenbaar op Jesus. Die Nuwe Vert. verdraai dié titel só dat niemand dit kan erken nie.
 
Sag. 12:10
Ou Vert.: “Maar oor die huis van Dawid en oor die inwoners van Jerusalem sal Ek uitgiet die Gees van genade en smekinge; en hulle sal opsien na My vir wie hulle deurboor het.”
Nuwe Vert.: “Maar oor die koningshuis van Dawid en oor die inwoners van Jerusalem bring Ek ‘n gees van welwillendheid en van berou: hulle sal na hom kyk vir wie hulle doodgesteek het.”
Kommentaar: In Sagaria sê die Here dat Hy die Heilige Gees, die “Gees van genade en smekinge”, net voor die eindtydse koms van die Messias oor Israel sal uitstort sodat hulle Hom aan sy deurboorde hande en voete sal kan uitken en na Hom kan opsien vir redding. Die Nuwe Vert. maak hiervan net ‘n humanistiese “gees van welwillendheid” wat onder mense vaardig sal word. Weer eens skryf hulle die Messias uit die Ou Testament en verwys nie na “My vir wie hulle deurboor het” nie, maar na “hom vir wie hulle doodgesteek het.” Jesus is nie doodgesteek aan die kruis nie, maar het self sy lewe afgelê (Joh 10:17-18).
 
Miga 5:1
Ou Vert. “En jy, Betlehem Éfrata, klein om te wees onder die geslagte van Juda, uit jou sal daar vir My uitgaan een wat ‘n Heerser in Israel sal wees; en sy uitgange is uit die voortyd, uit die dae van die ewigheid.”
Nuwe Vert. “Maar jy, Betlehem-Efrata, jy is klein onder die families in Juda, maar uit jou sal daar iemand kom wat aan My behoort en hy sal in Israel regeer. Sy begin lê ver terug, in die gryse verlede.”
Kommentaar: Volgens die nuwe weergawe van die teks bestaan die Messias nie van alle ewigheid af nie, en is sy begin iewers in die gryse verlede. Weer eens wil die vertalers nie hê dat Jesus hierin gesien moet word nie.
 
Volgens Mat 2:6 en Joh 7:42 is Mig 5:1 egter onteenseglik ‘n messiaanse profesie. Verdere Ou Testamentiese veranderings Bogenoemde is slegs enkele voorbeelde uit die Ou Testament. Oral is pogings aangewend om die Messiaanse profesieë te versluier. ‘n Baie algemene metode is bv. om die persoonlike naamwoorde en voornaamwoorde wat op die Here Jesus dui, in die Nuwe Vert. met ‘n kleinletter te skryf. Vgl. bv. Jes 49:1-7, Jes 53:1-12 en Jes 61:1.
 

‘n Paar ander ‘regstellings’ is ook gemaak, bv.

 Prediker 10:2.
Die Ou Vert. sê: “Die hart van die wyse is na regs, maar die hart van die dwaas is na links.”
Die Nuwe Vert. sê: “Die verstand van een wat wysheid het, gee hom krag, maar dié van ‘n dwaas maak hom swak.” Dit is nóg ‘n verdraaiing!
 

Die Nuwe Testament

 
Die aanslag van die vertalers het ernstige skade aan die Nuwe Testament berokken. Ek beskik oor ‘n lys van 256 veranderings, verdraaiings en weglatings. Dit is nie eers naastenby almal nie.
 
In Handelinge is die woord dissipels etlike kere met gelowiges vertaal. Vergelyk bv. Han 6:1 en 7. In Paulus se briewe is die woord heiliges met gelowiges of met gemeente vertaal. Telkens kom dit op ‘n verlaging in standaarde neer, wat die gevolg is van die feit dat dit semanties foutiewe weergawes van die oorspronklike terme is. Wat die weglatings van tekste betref, is dit opvallend dat die betrokke teksnommers in die Nuwe Vertaling verskyn, maar niks daarna nie. Indien mens die tekste met ‘n hoog aangeskrewe Engelse vertaling soos die King James Version vergelyk, dan word die tekste as outentiek en deel van die Heilige Skrif beskou. in die Nuwe Vertaling is hulle egter uitgelaat.
 
Die volgende is van die belangrikste veranderings en weglatings in die Nuwe Testament van die NAB:
 
MATTHEUS
 
 • 1:25 “Eersgeborene” is uitgelaat. 5:44 “seën die wat julle vervloek, doen goed aan die wat julle haat” is uitgelaat. 6:13 “want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid, Amen” is uitgelaat.
 • 6:27 “een el by sy lengte voeg” is verander na “een enkele uur by sy lewe voeg”.
 • 8:29, 14:14, 14:25, 15:30, 17:11, 17:20, 18:2, en 24:2 “Jesus” is uit al dié tekste uitgelaat.
 • 9:13 “tot bekering” is uitgelaat.
 • 13:51 “Jesus – Here” is uitgelaat.
 • 15:8 “nader My met hulle mond” is uitgelaat.
 • 16:3 “geveinsdes” is uitgelaat. 17:21 VERS UITGELAAT: “Maar hierdie geslag gaan nie uit behalwe deur gebed en vas nie”. 18:11 VERS UITGELAAT: “Want die Seun van die mens het gekom om te red wat verlore is”.
 • 19:9 “en die wat die geskeie vrou trou, pleeg egbreuk” is uitgelaat; en “hoerery” is verander na “owerspel”.
 • 20:16 “want baie is geroep maar min uitverkies” is uitgelaat.
 • 20:22 “en gedoop word met die doop waarmee Ek gedoop word” is uitgelaat.
 • 21:12 “van God” is uitgelaat.
 • 23:8 “Christus” is uitgelaat.
 • 23:14 VERS UITGELAAT: “Wee julle skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, want julle eet die huise van die weduwees op, en doen vir die skyn lang gebede. Daarom sal julle ‘n swaarder oordeel ontvang”.
 • 25:13 “waarop die Seun van die mens kom nie” is uitgelaat.
 • 27:35 “sodat vervul sou word wat deur die profeet gespreek is: Hulle het my klere onder mekaar verdeel en oor my gewaad die lot gewerp” is uitgelaat. In die Ou Vertaling is die kruisverwysing na Psalm 22:19, waarin dit baie duidelik is die lot oor Jesus se gewaad gewerp sou word.
 • 28:6 “Hy het opgestaan” is verander na “Hy is uit die dood opgewek”. Dit is nog ‘n poging om Jesus se Godheid te ontken. “Here” is ook uitgelaat.
 • 28:7 “Hy het opgestaan uit die dode” is verander na “Hy is uit die dood opgewek”. Kyk Joh. 10:17-18. 28:9 “en terwyl hulle op weg was om dit aan sy dissipels te vertel” is uitgelaat.
 
MARKUS
 
 • 2:17 “tot bekering” is uitgelaat.
 • 5:13 en 7:27 “Jesus” is uitgelaat.
 • 6:11 “Voorwaar Ek sê vir julle, dit sal vir Sodom of Gomorra verdraagliker wees in die oordeelsdag as vir daardie stad” is uitgelaat.
 • 6:33 “Hom” is verander na “hulle”. “by Hom vergader” is uitgelaat.
 • 7:16 VERS UITGELAAT: “As iemand ore het om te hoor, laat hom hoor”.
 • 9:24 “Here” is uitgelaat.
 • 9:44 en 9:46 VERS UITGELAAT: “waar hulle wurm nie sterf en die vuur nie uitgeblus word nie”.
 • 9:49 “en elke offerhande sal met sout gesout word” is uitgelaat.
 • 10:21 “neem die kruis op” is uitgelaat.
 • 10:24 “vir die wat op hulle goed vertrou” is uitgelaat.
 • 11:10 “in die Naam van die Here” is uitgelaat.
 • 11:26 VERS UITGELAAT: “Maar as julle nie vergewe nie, sal julle Vader wat in die hemele is, ook julle oortredinge nie vergewe nie”.
 • 13:14 “waarvan gespreek is deur die profeet Daniël” is uitgelaat.
 • 13:33 “waak en bid” is verander na “wees waaksaam”.
 • 15:28 VERS UITGELAAT: “en die Skrif is vervul wat sê: En Hy is by die misdadigers gereken”.
 • 16:9-20 In ‘n voetnota word dié hele gedeelte as ‘n latere byvoeging beskou.
LUKAS
 
 • 1:28 “geseënd is jy onder die vroue” is uitgelaat.
 • 2:33 “Josef” is verander na “Sy vader”. Let op die implikasie.
 • 2:40 “in die Gees” is uitgelaat.
 • 2:43 “Josef en sy moeder” is verander na “sy ouers”.
 • 4:4 “maar van elke woord van God” is uitgelaat. 4:8 “gaan weg agter my Satan” is uitgelaat.
 • 4:18 “om die wat verbryseld van hart is te genees” is uitgelaat.
 • 4:41 “die Christus” is uitgelaat.
 • 6:48 “sy fondament was op die rots” is verander na “die huis was goed gebou”. Die rots, Jesus Christus (1 Kor. 3:11), word dus nie meer genoem nie.
 • 7:22 “Jesus” is uitgelaat.
 • 9:54 “Soos Elia ook gedoen het” is uitgelaat.
 • 9:55 “en sê: Julle weet nie van hoedanige gees julle is nie” is uitgelaat.
 • 9:56 “want die Seun van die mens het nie gekom om die mense se lewe te verderf nie, maar te red” is uitgelaat.
 • 9:57 “Here” is uitgelaat.
 • 11:2 “Onse… wat in die hemele is… laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde;” is uitgelaat.
 • 11:4 “maar verlos ons van die Bose” is uitgelaat.
 • 11:29 “die profeet” is uitgelaat.
 • 12:31 “God” is uitgelaat.
 • 13:25 “Here” is uitgelaat.
 • 17:36 VERS UITGELAAT: “Twee sal op die land wees; die een sal aangeneem en die ander verlaat word”.
 • 21:36 “ontvlug” is verander na “behoue deurkom”. In dié teks is die belofte van die wegraping heeltemal uit die Bybel uitvertaal. Hierdie is ‘n doelbewuste fout wat gemaak is, want die vertalers kan geensins agter onkunde skuil oor die betekenis van die Griekse woord ekfeugo nie. In Hand. 16: 27 vertaal hulle dit as ontsnap, in Hand. 19:16 as gevlug, en in 1 Thess 5:3 as ontkom. In Lukas 21:36 moet die betekenis egter omgekeer word omdat ons geleerde vriende nie glo dat die Here sy kinders voor die verdrukking kom haal nie! Ons moet volgens húlle deur dit gaan!
 • 22:64 “en Hom in die aangesig geslaan en Hom gevra” is uitgelaat.
 • 23:17 VERS UITGELAAT: “En hy was verplig om vir hulle op die fees een los te laat”.
 • 24:6 “Hy het opgestaan” is verander na “Hy is uit die dood opgewek”.
 • 24:49 “Jerusalem” is uigelaat.
 
JOHANNES
 
 • 1:14 en 18 “eniggeborene” is verander na “enigste”.
 • 1:27 “wat voor my geword het” is uitgelaat.
 • 3:15 “nie verlore mag gaan nie” is uitgelaat.
 • 4:42 “die Christus” is uitgelaat.
 • 5:3 “wat op die roering van die water gewag het” is uitgelaat.
 • 5:4 VERS UITGELAAT: “want ‘n engel het op bepaalde tye in die bad neergedaal en die water geroer. Die een wat dan die eerste ingaan ná die roering van die water, het gesond geword, aan watter siekte hy ook al gely het”. Die antwoord van die sieke in vers 7 is ‘n duidelike bewys daarvan dat die weglatings van verse 3 en 4 foutief is.
 • 16:16 “omdat Ek na die Vader gaan” is uitgelaat. Kon die vertalers nie hier sien dat hulle met ‘n valse en onvolledige manuskrip te doen het nie? Die dissipels doen dan aan die einde van vers 17 navraag oor Jesus se woorde: “Ek gaan na die Vader.”
 
HANDELINGE
 
 • 3:26 “Sy Kind Jesus” is verander na “sy Dienaar”.
 • 4:24 “Here, U is die God” is verander na “Here dit is U”.
 • 7:30 “van die Here” is uitgelaat. “Engel van die Here” in die Ou Vert. met hoofletters wys duidelik op Jesus Christus.
 • 7:37 “na Hom moet julle luister” is uitgelaat.
 • 8:37 VERS UITGELAAT: “Toe sê Fillipus: As u glo met u hele hart, is dit geoorloof. En hy antwoord en sê: Ek glo dat Jesus Christus die Seun van God is”.
 • 9:5 “dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop” is uitgelaat. Kyk Hand. 26:14.
 • 9:6 “en terwyl hy bewe en verbaas was, sê hy: Here wat wil U hê moet ek doen? En die Here antwoord hom:” is uitgelaat. Die vervalsing hier is ook baie duidelik in die lig van Hand. 22:10.
 • 10:6 “Hy sal jou sê wat jy moet doen” is uitgelaat.
 • 15:11, 16:31 en 19:4 “Christus” is uitgelaat. 1
 • 5:18 “Aan God is al sy werke van ewigheid af bekend” is verander na “Dit is van ouds af bekend”.
 • 19:10 “Jesus” is uitgelaat.
 • 20:28 “Wat Hy deur sy eie bloed verkry het” is verander na “wat Hy vir Hom verkry het deur die bloed van sy eie Seun”. Let weer op die implikasie.
 • 22:16 “Here” is uitgelaat.
 • 23:9 “Laat ons nie teen God stry nie” is uitgelaat.
 • 24:7 VERS UITGELAAT: “maar Lisias die owerste oor duisend het gekom en hom met groot geweld uit ons hande geneem”.
 • 24:8 “en bevel gegee dat sy beskuldigers voor u moet kom” is uitgelaat.
 • 28:29 VERS UITGELAAT: “En toe hy dit gesê het, het die Jode onder groot woordestryd met mekaar weggegaan”.
 
ROMEINE
 
 • 1:16 “van Christus” is uitgelaat.
 • 1:19-31 “hoerery” is uitgelaat. Daar word duidelik gepoog om die uitspraak vir die leser te versag.
 • 6:11 “onse Here” is uitgelaat.
 • 8:1 “vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees” is uitgelaat. Hierdeur word die eis tot ‘n lewe van heiligmaking verswyg.
 • 9:28 “in geregtigheid” is uitgelaat.
 • 10:15 “van die wat die evangelie van vrede verkondig” is uitgelaat.
 • 11:6 “en as dit uit die werke is, dan is dit nie meer genade nie; anders is die werk geen werk meer nie” is uitgelaat.
 • 13:9 “jy mag geen valse getuienis gee nie” is uitgelaat.
 • 14:6 “en hy wat die dag nie waarneem nie, neem dit nie waar nie tot eer van die Here” is uitgelaat.
 • 14:21 “waardeur jou broer aanstoot neem – of waarin hy swak is nie” is uitgelaat.
 • 15:8 “Jesus” is uitgelaat.
 • 15:29 “van die evangelie” is uitgelaat.
 • 16:24 VERS UITGELAAT: “Die genade van die Here Jesus Christus sy met julle almal! Amen”.
1 KORINTHIËRS
5:4, 9:1, 9:18 en 16:23 “Christus” is uitgelaat.
6:20 “duur… en in julle gees wat aan God behoort” is uitgelaat.
10:28 “want die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan” is uitgelaat.
15:8 “en laaste van almal het Hy verskyn ook aan my as die ontydig geborene” is verander na “Heel laaste het Hy ook aan my, die misgeboorte, verskyn”. Paulus se verwysing na homself as die ontydig geborene kan geensins as ‘n misgeboorte vertaal word nie. Hy verwys hier na die tyd van sy geboorte (as Christen, m.a.w. sy wedergeboorte) en nie na die aard daarvan nie. ‘n Misgeboorte is ‘n miskraam, en dit doen geweld aan die betekenis van hierdie teks.
15:47 “die Here” is uitgelaat.
16:22 “Jesus Christus” is uitgelaat.
2 KORINTHIËRS
 • 4:10 “Here” is uitgelaat.
 • 5:18 “Jesus” is uitgelaat.
 • 10:7 en 11:31 “Christus” is uitgelaat.
 • 11:31 “onse” is uitgelaat.
GALÁSIËRS
 • 3:1 “om die waarheid nie gehoorsaam te wees nie” is uitgelaat. Dit verander die betekenis van die teks.
 • 3:17 “in Christus” is uitgelaat. Die teks is nou heeltemal verdraaid.
 • 4:7 “deur Christus” is uitgelaat. 6:15 “in Christus Jesus” is uitgelaat.
 • 6:17 “die Here” is uitgelaat. “in my liggaam” is verander na “aan my liggaam”.
EFÉSIËRS
3:9 “deur Jesus Christus” is uitgelaat.
3:14 “van onse Here Jesus Christus” is uitgelaat.
5:30 “van sy vlees en van sy bene” is uitgelaat.
6:1 “in die Here” is uitgelaat. 6:10 “my broeders” is uitgelaat.
FILIPPENSE
 • 2:16 “deurdat julle die woord van die lewe vashou” is verander na “deur die woord van die lewe uit te dra”. Lees vers 14 tot 16 om die verband van die verandering in betekenis te kan sien. 3:16 “laat ons eensgesind wees” is uitgelaat.
 • 4:13 “Christus” is uitgelaat.
KOLOSSENSE
 • 1:2 “en die Here Jesus Christus” is uitgelaat.
 • 1:14 “deur sy bloed” is uitgelaat. Hier word die bloed van Jesus uit die verlossingsplan weggelaat. Dit is een van verskeie kernstellings oor verlossing wat in die Nuwe Vertaling in die slag bly.
 • 1:28 “Jesus” is uitgelaat.
 • 3:6 “kinders van die ongehoorsaamheid” is verander na “mense wat aan Hom ongehoorsaam is”.
THESSALONICENSE
 • 1:1 “van God onse Vader en die Here Jesus Christus” is uitgelaat.
 • 2:19, 3:11, 3:13 en 2 Thess. 1:12 “Christus” is uitgelaat.
1 TIMÓTHEÜS
 • 1:1 en 5:21 “Here” is uitgelaat.
 • 1:17 “alleenwyse God” is verander na “enigste God”.
 • 2:7 “in Christus” is uitgelaat.
 • 3:16 “God is geopenbaar in die vlees” is verander na “As mens het Jesus in die wêreld gekom”. Hierdie teks oor die Here Jesus se Godheid is só verander dat dit sy uiters belangrike grondbetekenis verloor het.
 • 4:12 “in gees” is uitgelaat.
 • 5:21 “Here” is uitgelaat.
 • 6:5 “onttrek jou aan sulke mense” is uitgelaat. Was hierdie opdrag vir die vertalers onaanvaarbaar?
2 TIMÓTHEÜS
1:11 “van die heidene” is uitgelaat.
4:1 “die Here” is uitgelaat.
4:22 “Jesus Christus” is uitgelaat.
TITUS
 • 1:4 “die Here” is uitgelaat.
FILÉMON
 • v. 6 “Jesus” is uitgelaat. Filémon
 • v. 12 “maar neem jy hom” is uitgelaat.
HEBREËRS
 • 1:3 “deur Homself” is uitgelaat.
 • 2:7 “en hom oor die werke van u hande aangestel” is uitgelaat. “U het hom ‘n weinig minder as die engele gemaak” is verander na “U het hom ‘n kort tydjie minder as die engele gemaak”.
 • 3:1 “Christus” is uitgelaat.
 • 7:21 “volgens die orde van Melgisedek” is uitgelaat. “U is” is verander na “Jy is”.
 • 10:9 “o God” is uitgelaat.
 • 10:29 “Onrein geag” is verander na “geminag”. Dit verander die betekenis.
 • 10:30 “spreek die Here” is uitgelaat. 10:34 “in die hemele” is uitgelaat.
PETRUS
 • 1:22 “siele deur die Gees” is uitgelaat.
 • 4:1 “vir ons” is uitgelaat. Die vers is nou vir ‘n verkeerde vertolking oop.
 • 4:14 “wat hulle betref, word Hy wel gelaster; maar wat julle betref word Hy verheerlik” is uitgelaat.
 • 5:11 “die heerlikheid… alle” is uitgelaat. Dit verander die teks en water die trefkrag daarvan af.
 • 5:14 “Jesus” is uitgelaat.
 • 2 Pet. 2:17 “vir ewig” is uitgelaat.
1 JOHANNES
 • 1:7 “Christus” is uitgelaat.
 • 2:7 “van die begin af” is uitgelaat.
 • 4:3 “Christus in die vlees” is uitgelaat.
 • 4:9 “eniggeborene” is verander na “enigste”.
 • 4:19 “Hom” is uitgelaat. Dit verander die betekenis.
 • 5:7 “Want daar is drie wat getuig in die hemel: die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en hierdie drie is een.” Dié kernteks oor die Godheid van Jesus as die vleesgeworde Woord, asook oor die Drie-eenheidsleer, is drasties verander en kortgeknip na: “Daar is dus drie wat getuig”. Daar het feitlik niks van die teks se oorspronklike betekenis oorgebly nie, en in die Nuwe Vertaling is 1 Joh. 5:7 presies net soos wat dit in die verdraaide Bybel van die Jehovasgetuies voorkom. Uit die aard van die saak is hulle baie bly hieroor omdat hulle die Godheid van Jesus loën. 5:8 “en daar is drie wat getuig op die aarde” is uitgelaat om die huidige én die voorafgaande teks nog meer kragteloos en betekenisloos te maak. 5:13 “die Naam van” is twee maal uitgelaat. Hierdie teks oor geloofsekerheid is ook kortgeknip en van baie van sy betekenis beroof.
OPENBARING
 • 1:8 “die begin en die einde” is uitgelaat.
 • 1:9 “Christus” is twee maal uitgelaat.
 • 1:11 “Ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste” is uitgelaat.
 • 2:13 “Ek ken jou werke” is uitgelaat.
 • 5:14 “vier en twintig” is uitgelaat. “wat lewe tot in alle ewigheid” is in die laaste gedeelte van die vers uitgelaat.
 • 8:13 “engel” is verander na “arend”.
 • 11:17 “en wat kom” is uitgelaat, waarskynlik omdat dit na die wederkoms van Jesus Christus verwys.
 • 12:17 “Christus” is uitgelaat.
 • 14:5 “voor die troon van God” is uitgelaat.
 • 14:20 “tweehonderd myl” is verander na “sestienhonderd kilometer”. In hierdie teks eis die eiesinnige eksegetiese vertaling van vergeestelikingsteoloë ‘n baie groot tol. In die grondteks word na 1600 stadia verwys. ‘n Stadion is 200 meter (220 treë). Die werklike afstand is dus 200 myl of 320 kilometer. Die vertalers het besluit om bloot die stadia na kilometer te verander “aangesien Openbaring in elk geval ‘n simboliese boek is en dit nie letterlik opgeneem moet word nie.” Hoe die bloed vir 1600 kilometer in die vallei van Megiddo kan vloei, sal net hulle weet. Dit is onmoontlik.
 • 16:5 “Here” is uitgelaat.
 • 16:17 “van die hemel” is uitgelaat.
 • 20:9 en 12 “God” is uitgelaat.
 • 21:16 “duisend-vyfhonderd myl” is verander na “twaalf duisend kilometer”. Dieselfde growwe berekeningsfout as dié in Openbaring 14:20 is hier gemaak. Dit beteken dat die nuwe Jerusalem ‘n omtrek van 48 000 kilometer het, terwyl die aarde se omtrek 40 000 kilometer is. Hierdie stad moet op die nuwe aarde rus, maar dit lyk nou of dit die aarde gaan insluk. Die werklike omtrek van die nuwe Jerusalem is volgens die Bybel egter 1 500 myl (2 400 kilometer) aan elke kant, en dus in totaal 9 600 kilometer rondom. Die vertalers se optelsom is dus byna veertigduisend kilometer uit! Dit is simptomaties van die baie ander mistastinge in hulle vertalingsoefening.
 • 21:24 “van die wat gered word” is uitgelaat.
 • 22:21 “Christus” is uitgelaat. Houding
Ten Opsigte van die Nuwe Vertaling Dit is baie duidelik dat fundamentele Christene nie die nuwe vertaling ongekwalifiseerd as die Woord van God kan aanvaar nie. Daar is heeltemal té veel onverskoonbare foute, menslike vertolkings en weglatings in wat met voorbedagte rade deel van die vertalingstrategie gevorm het. Ons glo aan die goddelike inspirasie, onfeilbaarheid en onveranderlikheid van die Bybel as die Woord van God. Dit moet in sy letterlike, grammaties-historiese grondbetekenis eerbiedig word.
Die Bybel is nie ‘n speelbal vir teoloë wat allerlei nuwe idees het nie. Dit is belangrik om daarop te let hoe die Bybel homself definieer: • Dit is nie menslik in oorsprong nie, maar die Woord van God: “En ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee soos op ‘n lamp wat in ‘n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte; terwyl julle veral dit moet weet, dat geen profesie van die Skrif ‘n saak van eie uitlegging is nie; want geen profesie is ooit deur die wil van ‘n mens voortgebring nie, maar, deur die Heilige Gees gedrywe, het die heilige mense van God gespreek” (2 Pet. 1:19-21).
 • Jesus is die vleesgeworde Woord deur wie God aan ons geopenbaar is (Joh. 1:1-14). Sy woorde, wat in die Bybel opgeteken is, is gees en lewe (Joh. 6:63).
 • God is die outeur van die Bybel: “Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus” (2 Tim. 3:16).
 • Die Here sal diegene straf wat sy Woord minag deur moedswillig daaraan te verander: “As iemand by hierdie dinge byvoeg, dan sal God oor hom die plae byvoeg waarvan in hierdie boek geskrywe is.
En as iemand iets van die woorde van die boek van hierdie profesie wegneem, dan sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe en uit die heilige stad en uit die dinge waarvan in hierdie boek geskrywe is” (Op. 22:18-19). “Julle mag by die woord wat ek julle beveel, niks byvoeg nie, en julle mag daar niks van weglaat nie; sodat julle die gebooie van die HERE julle God mag onderhou, wat ek julle beveel” (Deut. 4:2).

Verwysing: Prof. J.S. Malan

http://www.bibleguidance.co.za/Afrartikels/Bybelteks.htm


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *