One le makhura a lekanoga ? Ngwana wa Modimo

One le makhura a lekanoga ? Ngwana wa Modimo

Morena – Morena “Ga ke go tsebe: ” arogana le nna” “Re bala go tswa go Mat 7:22-23

kanagelo ye ya go kgaola pelo, erego go se go ye kae go tlaba le bakriste ba nnete. Re bala go tswa go Mat 22:11-12 moo Jesu a sepetseng magareng ga monyadiwa wa gagwe a ba a botsisa mogwera, go tlile bjang gore a seke aapara kob o ya lenyalo? E sego go swana le ba bangwe bao bas a lekago go gana, monna yo o be a sena polelo, gobane o tseba nnete. Modimo o re o tla tshena gare ga gagwe ka kgabo ya mollo, go bao ba dumelago le bao bas a obamelego mangwalo a nnete 2The 1:8. Go na le nnete ye e tletsego gore gao ne le makhura ao e le – kanego, o ne le nnete gore makhura agago ke e ma – leba, go ya ka thato ya Modimo.

Eks 27:20 ngwana wa Modimo – o hlwekisitswe go ema pele ga gagwe?

Go thibelwa – mengwageng, batho ba bantshi ba lekile go thibela lentsu la Modimo, empa ka tshipi e kgolo le sa phela, moo ba banthsi ba hwetsego gona. Batho ba bantshi ba gopola gore ke bakriste empa ge o lebe lela dienywa tsa bona, o bone dienywa tsa nnete tsa tshokologo Mat 3:8 batho ga bas a bala melaetsa ya nnete ya Modimo, mme go dirwa ditiro di sele. Ba mmalwa ba sokologa ba kolobetswa Joh 3:3 gore moya o mokethwa o ba laetse lentsu. Motho wa tlhago a ka se amogele ditiro tsa moya o mokethwa wa Modimo: ba itletse go yena: a ka no ba tseba, gobane ke ba leloko la Gagwe moyeng “1Bak 2:14 Bibele tlhalositswe go a ka no ba tseba, gobane ke ba leloko la Gagwe moyneg” 1Bak 2:14 Bibele e tlhalositswe go somiswa bonolo ke bohle. Lentsu le kwesisitswe k abo nama e sego ka se moya gore Jesu yo mongwe le mangwalo a mang we a belegwe, e le go hlola moya o sele. 2Bak 11:4. Ge o bala mangwalo a makgethwa, go kgakala gore Jesu o re sedimosa gore re se k era lahlega Luk 21:8 go ya ka Jesu pele ga go boa ga gagwe la bobedi. Ge a boa go tlo ba le baporofeta le baruti ba bantshi ba maaka-bao ba ratago go isa batho time – long. O a re sedimosa gore batho b aka se ithute thuto ya nnete, empa morago ga dikgauogelo bona ba ipitsa baruti, ba hlokofatsa di tsebe tsa-bona bat la ithiba ditsebe gore di se kwe nnete, ebile di tla fetoga “ 2Tim 4:1-5 batho ba bantshi ba ne le kgopolo ya gore kolobetos e ba pholositse e sale bana, bangwe ba dumela gore ke ba kgethegilego bao ba kgethilwego ke AModimo ga tee ka mehla ba pholositswe batho ba bangwe ba ratilwe gore kgaoelo ya Modimo e a ba sireletsago ebile ga ba kitimile go tsea sefoka 1Kor 9:24 sebe gago songwe ka sona empase a fetsiswa, moraga sa tswa gape. Lenaneo la tshwarelo le thoma gape. Batho ba mmalwa fele ba bala le go ithu – ta lentsu la Modima ka tlhahlo ya moya o mokgethwa go tsebesisa gore Modimo o reng ka yona 1Bak 2:10 Batho babantshi ka bofofu ba dumela go dithuto tsa dikereke tsa bona ebile ga ba lokologe bokgobeng gore diabolo a be go bona. Thuto tsa dikere tse dintshi di ruta gore madi a Jesu a bjalo ka kobo magareng ga bona le Modimo ga bona le Modimo. Ge ba le ka fase ga kobo, Modimo a ka se sa bona dibe tsa bona. Ge ba dutse ka fase ga kobo bat la phologa. Ka mehla ba dula ka fase ga maatla a diabolo ebile ga ba hwetse phenyo godimo ga sebe. Ba rutilwe gore ba pholositswe sebeng ge ba dumela Morena Jesu kriste Ba – dumedi ba bangwe ge esita le baruti ba molao ba swa – na le Nikodimus. Ba dumela go Jesu kriste ba ne le tsebo ya nnete. BA IKANNE KA NNETE EMPA GA SE BA Tswalwe lefsa Joh 3:1-12 Ba thibelwa le go timela.

Morero wa Jesu – ge Morena Jesu Kriste a bapolwa sefapanong sesiro sa ntlokgethwa sa ile; sa kgaogana ka bogare go tloga godimo go ya fase, ebile la ma – thomo motho a fihlelela moya o mokgethwa Mat 27:51 Jesu o agile leporogo lefaseng le timetsego le go moya o mokhethwakgethwa! Bjale bohle re na le maloka, em pa ge o gopola gore o ka sepela godimo ga lepor ogo leo ka moya o mokgethwakgethwa ka sebe sa tlhago gobane o dumela go Jesu ebile o a go rata, o dira phoso e kgolo. O ka sepela godimo ge o hlw ekisitswe ka madi a Jesu 1Joh 3.3 Matswalo a Jesu Mosepelo wa gagwe, go bapolwa ga gagwe le morero wa gagwe wa thotokgelo e be e se go re lebalela dibe tsa rena gape le gape. Re swanetse go sokologa dibeng tsa rena 1Joh 1:9 re di tlogele. Bit 28:13 Mo-rena Jesu Kriste e be ele mofenyi: godimo ga diabolo lehu le sebe. Ka phenyo ya gagwe re k aba ke phen yo. 1Bak 15:57 le ge re ka ganelela madding a gagwe ra phegelela sebeng Bah 12:4 go se amogele g arena go re arogantse le Modimo. Jes 59:2 ge o sag ole wa hwetsa phenyo kgahlanong le sebe o tla ba le seka sa badingwana, empa wa latola maatla a Gagwe 2Tim 3:5 O ka ba o se o ikemisetse go hlakana e Morena wag ago Bah 12:14 Ge Tumelo ya gago esa go tlhohleletse go khunama ka matolo wa dula sefapanong motheong wo o fosagetsego. E bago o paka mangwalo o makgethwa bjang, phenyo ya Kriste, thotoge lo ya gagwe ge o sa kgone go paka phenyo ya sebe tsatsi, wa ba wa tsweletsa dienywa tse isago tshokologong Mat 12:33 Morena Jesu Kriste go Mat 10:39 ya a

hwetsago bophelo bja bja gagwe, bophelong bjo ka Morena o tla ikhweletsa bjona. Bana ba Modimo le tshwaragane le bophelo bja lefase le, go le tshwa raganya le go itlhwekisetsa Morena, goba o tsentshitse leoto, le lengwe lefaseng le lengwe timelong Jer 1:8

Ngwana wa Modimo – Batha ba bantshi bao ba ipitsago ban aba Modimo, tsopola. Joh 1: 12 ba re ba amogetse Modimo ebile ba dumela Morena Kriste ke ka lebaka leo elego ban aba Modimo, empa ga se seo temana ye e se bolelago. Ge o amogetse Mo – dimo o dumela Morena Jesu Kriste, o go file maatla a goba ngwana wa Modimo. Se sengwe se swanetse go direga seo le se hwetsago go. Bar 8:14 ge ba bantshi ba eteletswe pele ke moya o mokgethwa, ke ban aba Modimo. Moya wa Modimo o go lebisa gae mmusong wo o tseerwego ka dikgoka go ya mmusong wo o fentseng 1Joh 1:7 ere ge re sepela re na le botho (ubuntu) e madi o morena

Jesu a re hlatswa makgopo ra salal re sweufetse bjalo ka leswela “re swanetse go dumela moya o mokgethwa go re isa seetseng gore re tsebe go ahlolwa gona bjale. Ge o saye kahlolong

gona bjalo o tla hlakahlantshwa le lefase. 1Bak 11:31-32 Modimo o hlaola le go kgamela bao o ba ratago Kut 3:19. Re rata le go lokollwa bobeng bjohle le go hlwekisetswa le go modumelela go pholosa bafeti, boikgafo bja mosomo wo mobotse Tit 2:14. O lemogile gore bophelo bjo ke tempele ya lefase? Bak 5:1 go ba ledibe gag ago go hlotse gore Morena a go fihlele sefahlogo sa gagwe, gore a se ke ago kwa. Ge o sa kgone go kwa lentsu la gagwe go bona gore ke eng se se emeng magareng gag ago le Morena, o tlo kgona bjang go kwa dika tsa go boa ga gagwe la bo bedi Jer 19:14 maswao ohle setse a le gona

Tshokologo – Re belegetswe sebeng bohle Psa 51:7 ebile mo putso wa sebe ke lehu Bar 6:23 Modimo o nyaka gore motho yo mongwe le go mongwe a pholoswe 1Tim 2:4. Yo mongwe le yo mongwe yo a ka bitsago leina la Morena o tla pholoswa Bar 10:3. Modimo o tla go bitsa a ba a kokota monyaka wa pelo ya gago, ge o ka ikana wa mmulela pelo ya gago o tla tlo lalela le yena. Kut 3:20. Manyami ke gore ba bantshi ga ba sekegele kgoplel ye tsebe mme ba thatafisa dipelo tsa bona empa Modimo ga a eme moo o tla romela masetlapelo bophelong bja gago gore o mo setse Job 33:14-30. Ge o sekegela pitso ya gag we tsebe wa mo amogela pelong ya gago bjalo ka Morena le mpholosi wa gago, o tla tsena pelong ya gago empa gapegape batho ba bantshi ga bas eke gele pitso tsebe ba thatafisa dipelo tsa bona le go fea Bah 3:15 Modimo o ka go pholosa fela ge o lemoga gore o – go rometse moya o mokgethwa go go tsosa fela ge o amogela boipiletso bja morena. Ge o amogetse o swanela go sokogola wa furalela lefase, wa ipolela dibe tsa gago thohle. O swanetse go lalela Jesu, go tse di sa tsebjego ka Luk 14:33. Ye ke kgato tumelong ya nnete moly moya o mokgethwa o go isa tswalanong le Morena Jesu Kriste. Go tswalwa lefsa Morago ga go tswalwa lefsa, ge o ipoletse dibe tsa gago ka moka pelong ya gago e sego hlogong ya gago, ka kgaogelo ya gago o tla tswalwa lefsa Tit 3:5. Se ke se se diregago magodimong mola peloya ga go e na le selalelo. Ba banthsi ba le beletse pele empa ge bas a hwetse selo ba boela morago. Tse ka moka di swanetse go direga ka tumela Joh 14:27. Go tla songwa ka dibe bjalo kago kgoga go nwa, go otswa, go utswa, go nwa, kgwebo ye e sego molaong bjalo bjalo. Ge o seno tswalwa lefsa Modimo o tla iponagatsa go wena. O tla dira ka mo go tle ebile tsohle ka Bibleng ke di nnete. Se sengwe le se sengwe bophelong bja gago se tla fetoga bophelong gore re kgahlege go isa neng le neng gore o a phela 2Bak 5:17

o tsweletsa Lerato le maatla go ba bangwe ge esita le go manaba a gago. Bar 12:20. Ge o ka se ipolele gore tsohle bophelong bja gago di amegile, se bakeng seo Modimo wa lefase a ka go kgoma. Dif 5:3-4 o ema motheong o fosagetse go, ka go se tswalwe lefsa.

Timelong – ge o se no tswalwa lefsa ye ke nako ye kotsi go mokriste, o bjalo ka seponthse se nwago tshedimoso ka moka moya wag ago o phetse, diabolo o tla thoma go go isa tseleng e sele. O tla leka go go somi sa, ka fase ga leina le “Bokriste” Morena Jesu o rile, ga retle seetseng, dibe tsa rena go tla songwa ka tsona Joh 3:19-21 empa e sego go makala seetseng. Diabolo o somisa seo ebile o refa mekgwa e men tshi gore re se ye seetseng. Ba filwe boipshino ka mangwalo a makgethwa bja amolgelwa ga bonolo, gob ane le “Bodumedi” A ruta gore bjalo o Kgosi ebile o tla segofatswa ka bophelo bja nnete. Ba ruta gore bjalo o ne le maatla ohle a magodimong a go fenya le go hwetsa se obo se nyakago wa Bodumedi bja lefase, manyami ke gore bontshi bo dumela gore maikutlo a se moya wa mmino ke go ba le moya o mokgethwa.

Ga se ba lolollwe sebeng Joh 16:8 Lefase bjale le itokiseditse go tlisa mafetso a nako ya kereke yeo e tla swarangantshago diatla le bohle Kut 18:3-4 Badumedi ba kgeregeditswe go gopola tse di nepagetsego le thuto ya mohola. Dipolelo ke gore ga bas a kwa lentsu la moya o mokgethwa,

woo o ratago go ba isa efapanong. Ba feletsa ba ikgothatsa le go ikaga go ena gore ba ipapole. Ba re ke bona ba Modimo empa ba bjalo ka lefase, ba bolela bjalo ka lefase ebile badira bjalo ka lefase 1Joh 2:15-17 Ba ba bjalo ke bakriste ba go tekateka bar ego “ke mohumi ebile ga ke nyake selo, ebile o sa tsebe gore wa Magodimong o re lwetse mathateng ba a re sireletsa mathateng ohle, bo diding; bo fofung le go itlhobolela Kut 3:14-22. Bokgethwa Ge o ka tswalwa lefsa moya o mokgetwa o tla go etella pelo. Kgat ye e latelago ke go fihlella ntlha yeo o hwelago wena le tsa lefase. Bar 12:1-2 ipolele bjalo ka Paulo “ ke bapotswe le Kriste bjalo ga e sale nna yo a phelago, empa Kriste yo a phelago go nna” “Bag 2:20 Modimo a ka go somisa gore o thuse ge fela o lokolotswe. Bohle bao ba kolobe ditswego ke Morena Jesu ba kolobeditswe lehung la gagwe. Bar 6:3 Kolobetso ke kokwane ye bohlokwa phenyong ya bophelo bjo bo kgethwa. Ga se batho ba bantshi bao ba fihlelelago ntlha ye gobane ba kolobeditswe e sale bana ebile ga ba ne nnete gorekolobetso e tsena kae, ba bantshi ba kolobeditswe ele ba bagolo empa ga se ba tswalwe lefsa ba fetoga Ka kolobetso ya gago o nyalana le Kriste ebile tsatsi le lengwe o ka se kgaogane le yena le ka tsatsi le tee Bah 6:1-6 Ka kolobetso bo wena bja gag obo tla bolokwa le Yena Bak 2:2-12 ebile moya o mokgethwa o tla go etella pele go ya seetseng. Bjalo go tla songwa ka dibe bjalo ka lehloyo, bogale, go hloka tshwarelo lesebo, boikana, karogano, pefelo, maaka, bjalo bjalo. Ge o khunama ebile o eba mofenyi, o tla ba bjalo Kriste, seo ke bokgethwa, seo ke go kgoboketsa makhura. Ga se mesomo yeo e go lokafatsago k age o hwetsa phenyo mola, mesomo eno e tlisa tumelo e le tee e ka se go pholose Jam 2:14 Ge o ikhwetse ka nnete, o beile dibe tsa ga go tsohle aletareng, wa di tlogela moo, Modima o tla dira mosomo o mogolo wa kgaugelo go wena o bitswago tlhatswisiso tlholegong ya sebe le tswaro yeo sathane ago swerego ka yona. Bar 6:22 Nakong ye o ka se ba lebagwera ba bantshi lefase le tla go hloya Mat 10:22. Ebile, otla lebelela, bolela, gopola wa dira tsohle tse lebanego le lefase 1 Joh 3:1. Go mahlatse ba bantshi ga ba fihlelele ntlha ye ka gobane ga se ba ikhwele. Eba ba kriste bao ba phelago lebakanyana fela mme ba wa, ga ba eny we dienywa, ebile ga go ne barutiwa ba Morena – Mat 28:19

Go gana – go tlo ba le ditiro tse tharo tseo di tla go go soma ka bosese kgahlanong le wena 1. Nama ya gago-maitekelo a go boela morago lefaseng empa Morena o tla tsena gae a go fa Phe 2. Sathane-o tla go lwantsha kgopolong empa go na e phenyo ka Morena Jesu.

Bodumedi bja maaka bjo bo go fago bodumedi bja go nyatsega. Ye ke ye mpe kudu go tse, ka go se ye e ka go tsena tsenago, o le tee tumelo elwa ntwa y abo tee sefapong. Modimo o re tla tshwa mo lomong wa gagwe. Kut 3:16 Badumedi ba bantshi ba kgeloga ka lebaka la tlhohleletso ya badumedi ba maaka le Badumedi bao ba rekisago bodumedi.

Kotsi – tumelo e botse gobane diabolo o tla bjalo ka lengeloi la seetsa 2Bak 11:14. Ge o sa dumele moya o mokgethwa go go isa moo o ratago gore Modinmo a be le sebaka mo a ikhwetsago a ne le sebaka se sentshi sa go nyanyiwa le go lahletswa ke badumedi ba maaka, e fetisa nako ya lefase. Kereke ya Laodisia Kut 3:14-22 Gopola dibe tsa gago di llisamoya o mokgethwa Bae 4:30 wo le swailwego ka wona 1Bak 5:19 Morena Jesu Kriste k abo yena o rile “ke tse la e tshesane” Luk 13:24 Le ge ba bantshi ba leka b aba kaenyana, bat la e hwetsa. 1Tim 4:16 ere “itote o lote le thuto. Ge o dira bjalo o tlo ipholosa, wa pholo sa le bao ba go kwago Paul o rile go 2Tim 2:11. Ge re ehwa le yena le go phela re tlo phela le yena 1Bak 1:18 ere lemosa lentsu la sefapanong le go edisa bosilo, empa gore rena ba re pholositswego ka maatla a Modimo”. Gopola, bohle ba phelago ka medingwana, go Kriste jesu ba tlatlaisega 2Tim 3:12 e sego ditshegofatso tsa dithoto le maatla a mabotse. Hlokomela go somisa lentsu la Modimo gabotse gobane le mo gohle. Le ruta yo mong we le yo mongwe molaetsa la amogela moya wa go fapana. Modimo o re ge raloka ka thuto ya maaka yena o tla romela tumelo ye maatla ya maaka gore le dumele maaka 2The 2: 9- 11

Modimo o reng ka sebe! Moya wo o reng dibe di hwe Heb 2 18:4 Modima ga a kwe badiradibe Joh 9:31 Ge re ka tswelapele sebeng, kgaugelo ya Modimo e tla re tlogela? Modimo o a kw age motho o dira tseo di ratago ke yeba Bar 6:1. Re ka reng bjale. A re ka fo gomarela sebe gore kgaugelo e tletsego 2Pet 2:4 Le barongwa ba bakilego ba senya, Modimo ga a k aba tsebafa, o ba lahetse moleteng ba tlemilwe ka ditlemo tsa leswiswi, a ba gafela go bolokelwa tsheko Tit 2:14 ke yena a ikgafilego ka baka a rena, gore a re lopolle bokwopong ka moka, a ithuele setshaba sa diroto medirong e botse 1Jon 3:16

Gee le lona lerato, se re le tsebilego ka sona, keg e yena a gafile bophelo bja gagwe ka baka la ban aba borena Temoso – A o bona maswao sefapanong Luk 21:28 mengwa ga ye e diketekete ya go feta go bile ponelopele bibe leng ya gago Jes 46:9-10 bjalo ka leswao go rena mabapi le bofelo bja mengwaga bolego mo go yena 1. Bak 10:11 Morena Jesu o rile go Mat 25:1-3 mohla woo mmuso wa Modimo o tlo swana le dikgarebe tse lesome, se di tseerego mabone o tsona tsa go gahlanetsa monyadi. 2. Tse hlano tsa tsona e be ele tse bohlale, tse hlano e le ditlaela. 3. Tse e lego ditlaela ge di tsea mabone o tsona, ga tsa ka tsa tsea le makhura. 4. Tse bohlale ba swara makhura ka di bjana go tee le mabone. 5. Gomme monyadi ge e diega, bohle ba otsela ba robala. 6. Masegogare gwa hlabja mokgosi wago re “soowe, monyadi o etla tswelang go mo gahlanetsa. 7. Dikgarebe tseo0ka moka ka lokisa mabone o tsona. 8. Tsa ditlaela tsa kgopela tse bohlale tsa re “ re to peletseng makhura e lena gobane mabone a rena a tima. 9. Tse bohlale tsa fetola tsare “Aowa!” “re ka tlo hlaelela bohle, rena le lena.” Go kaone ge le eya go ba rekisi la ithekela. 10. Ya re ba s a ile, monyadi a fihla gomme baitokisitsego bay a le yena monyanyen me mojako wa tswalelwa! Ka morago gwa fihla le dikgarebe tsela tse dingwe tsa re! Morena! Morena! Re bulele!!! 12. Yena a fetola a re: “Ruri, Kea le botsa ga ke le tsebe.” 13. Ke gona phakgamang, gobane ga le letsasi le nako ya go tla ga morwamotho ONE LE MAKHURA A LEKANOGA : THEELETSA O ETLA!!!


by Jacques Lucas


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *