Hoor Jy Die Basuine, Kind van God?

Hoor Jy Die Basuine, Kind van God?

Neem die gene van ‘n Hollander, die tipe, wat homself vir vyftig jaar teen al die kragte van Spanje verdedig het, en dit oorleef het, in ‘n tyd wanneer Spanje die magtigste land ter wêreld was.Meng dit met die gene van ‘n suiwer protestantse gelowige Franse Hugenoot, wat bereid was om huis en vaderland te verlaat vir sy geloof, onder die druk van Nantes. Die produk, onwaarskynlik, moet een van die mees hardste onoorwonne ras wees wat die wêreld nog ooit gesien het. Neem nou hierdie unieke mens en lei hom op vir sewe generasies in konstante oorlogvoering, waar geen swakkeling die môre sou sien nie – net die sterkste kon oorleef. Plaas hom in ‘n posisie waar hy die vaardighede van ruiter en geweer moes bemeester. Sit hom in ‘n oop, onbewerkte, wilde, vrye land waar net ‘n jagter kon voortbestaan. Laastens – sit ‘n tikkie fyn temperament op sy militere vaardighede, meng dit dan met ‘n fantalistie se Ou Testamentiese godsdiens en ‘n sterk onwrikbare patriotiese geloof. Kombineer al hier die kwaliteite en gene in een mens, en jy kry – Die Suid Afrik aner.

Suid Afrika – Hoe is dit moontlik dat so ‘n mooi verhaal in ‘n nagmerrie verander het. Eens was hierdie land, vir jou, ‘n land van melk en heuning. Jou voorvaders het met die enige ware lewende God gewandel. Jou geskiedenis getuig dit. Oor en oor lees jy hoe God hulle gelei, ge-eer en versorg het, en hoe hulle Hom gedien het – As daar iemand is wat weet dat God bestaan en doen wat Hy belowe is dit Jy – Suid Afrika. Daar was ‘n dag toe jou stem eendragtig onder die blou van onse hemel, uit die diepte van ons see, en oor ons ewige gebergtes geweergalm het!! “ Ons sal antwoord op jou roepstem, ons sal offer wat jy vra: Ons sal lewe, ons sal sterwe – ons vir jou, Suid -Afrika “. Dit het geweergalm en die kranse het hulle antwoorde gegee. Wat het geword van jou Suid Afrika. Wat het van jou stem geword wat volke laat bewe het, omdat hulle ‘n lewende God daarin gehoor het. ‘n Stem wat uit geskree het – “ Soos ons vadere vertrou het, leer ook ons vertrou, o Heer – Met ons land en met ons nasie sal dit wel wees, God regeer.”

Nou is die reg ver van jou en bereik die geregtigheid jou nie, jy wag om lig maar kyk, dit is net duister, jy wandel in dikke donkerheid . Jy tas rond langs die muur soos blindes, jy struikel en jy is soos dooies onder gesondes. Jy brom soos bere, en soos duiwe koer jy aanhoudend. Jy wag op reg maar dit is nie daar nie, dit bly ver van jou. Jou oortredinge het baie geword, voor God, dit loop oor. Jou sondes en ongeregtighede getuig teen jou. Jy het van God verval en jy verloën jou Here. Jy het ver afgewyk van God. Die uitspreek van verdrukking en oortreding, die opneem en uitstoot van leuntaal uit jou hart Jes 59:9- 13. Jy het opstandig, besoedeld en verdruk geword. Jy luister na geen stem nie, Jy neem geen tugtiging aan nie, jy vertou nie op die Here nie, jy nader nie na God toe nie. Jou vorste is brullende leeus, jou regters is aandwolwe wat nik s vir die môre oorlaat nie. Jou profete is ligsinnig, troulose manne, jou priesters verontreinig wat heilig is, hulle verkrag die waarheid Sef 3:1-4. Jou vorste is opstandig en metgeselle van diewe, elkeen van hulle het omkoopgeskenke lief en jaag beloninge na Jes 1:23. Jou profete sowel as priesters is goddeloos, selfs in God se huis word hulle booshede gevind. Jy luister na hulle woorde, hulle vervul jou met ydele verwagtinge, gesigte uit hulle eie hart verkondig hulle, nie uit die mond van die Here nie. Jer 23:11;17. Hulle het nietigheid gesien en leunagtige waarsêery, hulle wat daar sê: Die Here het gespreek – terwyl die Here hulle nie gestuur het nie.

Esg 13:6. Jou leraars het huurlinge geword Joh 10:12-13 en streel 2Tim 4:1- 5 ‘n wederstrewige volk Jes 63:10  se oor. Jou offergawes is ‘n gruwel vir God, want dit is skynheilig. God verdra nie mee  jou samekomste, bid dae, verootmoediginge, nuwemane, sabbatte en feestye nie dit is vir Hom ‘n oorlas. Hy haat dit en Hy is moeg om dit te dra. En as jy jou hande uitbrei, om Hom te prys en loof – bedek Hy Sy oë . Hy luister nie meer na jou menigvuldige gebede nie Jes 1:13-15. Die waarheid struikel op die mark, en wat reg is kan nie binnekom nie . Ja die waarheid word vermis en geplunder. Die Here sien dit en dit is baie verkeerd in sy oë Jes 59:14-15. Jy sê die weg van die Here is nie reg nie Esg 33:17

Jy aanbid mammon en jy vergader vir jou aardse dinge in hierdie dae Jak 5:3. Vir jou sport betaal jy duur en trek op in jou duisende. Besope sit jy naweke en dien jou sport-god. Jy dink God sien dit nie Esg 8:12. Jy gooi jou kinders vir die wolwe Psa 106:37 en sê “ek kyk maar net National Geographic”. Jou mans is nie meer priesters van hulle huise nie Mal 1:6. Jy aanbid ‘n ander Jesus 2Kor 11:4 en jy weet dit nie eers nie Opb 3:17. Jy haat, vloek, skel, steel, rook, drink, vervloek, baklei en hoereer en jy sê dit is nie sonde nie. Jy hou bier-feeste om geld in te samel – en jy sê – dit is mos vir die Here. Jy leer jou kinders van liewe Jesus met Sy mooi blou oë Luk 2:7 maar jy sê vir hulle niks van Sy vuur vlam oë nie Opb 19:12. Jy doop jou kinders en leer hulle dat hulle dan op God se Hemelse lysie is. Waneer hulle oor en oor sondig sê jy vir hulle – “julle is mos op God se lysie – niks kan julle weer daarvan afhaal nie”. Jy verwerp ware goddelike heiligmaking waar sonder niemand God sal sien nie! Heb 12:14. Jy sê jy is bekeer maar dra geen vrug nie, jy sê jy is wedergebore maar het geen getuienis nie. Jy sê jy is ‘n kind van God – maar watter god?. Suid Afrika – jy gaan tegronde weens die gebrek aan kennis Hos 4:6. Jy dien God met jou lippe – en nie met jou hart nie Jes 29:13. Jy moet jou weer laat was, reinig, jy moet die boosheid van jou weg neem. Jy moet op hou om kwaad te doen. Jy moet weer jou saak met God uitmaak – jy moet jou weer bekeer Jes 1:18–20 – jy moet weer die vrug dra Mat 3:8. “ So spreek die Here Here; staan op die weë, en kyk en vra na die ou paaie, waar tog die goeie weg is, en wandel daarin; en julle sal rus vind vir julle siele. Maar hulle het gesê: ons wil daarin nie wandel nieJer 6:16.

In een oomblik – sal Ek spreek oor ‘n nasie en oor ‘n koninkryk om dit uit te ruk en om te gooi en te vernietig Jer 18:7. As ‘n land teen My sondig deur troubreek te begaan, en Ek my hand daarteen uitstrek en die straf van die brood daarvan verbreek en ‘n hongersnood daarin stuur, en Ek daaruit mens en dier uitroei Esg 14:13. Kyk die dag van die Here kom, verskriklik, met grimigheid en toorngloed, om die aarde ‘n woesteny te maak en sy sondaars daaruit te verdelg Jes 13:9. En niemand kan dit keer nie Jes 14:24-27.

God se roep stem – Sommige in die liggaam van Christus, hoor meer duideliker as ooit tevore, die geroep om nou finaal klaar te maak 1Pet 4:2. Hulle hoor die geroep, van die hemel, om hulle posisie in God se weermag te vind. Die dringendheid van die uur word intens aangevoel. Hulle wil net meer en meer word van dit waar voor God hulle voor geroep het. Huursoldate vir Christus ontwaak en bewapen hulle self, hulle oor gevestig om net te hoor wat God se spesifieke opdrag nou vir hulle is Rom 13:11-14. Hulle bestaan uit ‘n groep hoogs, gedisiplineerde soldate, net gefokus op Jesus Christus. Hierdie soldate het hulle totaal oorgegee aan God en kom persoonlik onder die opleiding van die Allerhoogste uit Gal 1:12. Hulle ken alte goed die aanhoudende toetse, kastyding, tugtiging en die duur prys van die gesalfde Opb 3:19. Hulle offer hulle liggame as ‘n lewendige heilige offer Rom 12:1- 2 want hulle weet dit behoort nie aan hulle nie 1Kor 6:19. Hulle antwoord die roepstem van hulle Bevelvoerder en gee net ag op Sy bevele. Hierdie weermag bestaan uit nederige soldate wat net God se stem volg en Jesus se voorbeeld van “Wees Heilig soos wat Hy Heilig is” 1Pet 1:15. Hulle is afgesonder van die gewone – die wêreld Gal 1:15. Hulle verstaan volkome heiligmaking 1The 5:23, hulle hou net vas aan die gesonde leer 2Tim 3:10- 17. Hulle volhard net in wat die Bybel leer 1Tim 4:16, terwyl hulle konstant oorgee, aflê, oorwin en daagliks hulle kruis opneem Matt 16:24. In geloof, reinig hulle dag en nag 1Joh 3:3 met ‘n sterk innerlike verwagting dat hulle Koning hulle enige oomblik gaan kom haal Tit 2:12-13. Hulle leef nie meer nie maar Christus leef in hulle Gal 2:20.

God se opleiding – God self het hulle in die olyfpers geplaas, sodat hulle ryker en suiwerder olie kan lewer Lev 24:2. Hulle volhard in die pers en laat God toe om hulle meer en meer na Sy wil te vorm Jer 18:4-6. Hulle besef, die tyd het nou aangebreek om ernstig getoets te word Dan 12:10, met net een doel voor oë, om binnekort as Sy bruid vlekloos geopenbaar te word 2Pet 3:14. God se hand druk sterk op hulle Psa 118:18. Situasies en geleenthede dek die tafel om deur hierdie persproses, volwassenheid in God te vorm. Hierdie druk proses bring duidelike verandering mee terwyl hulle God se ligdraers word in ‘n donker verlore wêreld 2Tim 3:1-9 wat geen toekoms meer inhou nie en vinnig besig is om agteruit te gaan 2The 2:3. Hulle maak daagliks keuses om God toe te laat om hulle meer en meer te pers – in alles – sodat hulle alles kan wees waartoe Hy hulle geroep het. Profetie se openbarings word vir hulle duideliker by die dag en die Here openbaar baie dringend diè tyd en diè toekoms van hierdie wêreld aan hulle Amo 3:7-8. Hierdie weermag van soldate leer om – nie die weg wat goed lyk vir mens te volg nie Spr 14:12 – maar wel, net die weg van God, soos hulle voorvaders getuig het. Die weg waarop die Heilige Gees hulle lei Rom 8:14. Hulle maak net staat op die krag van die Here Jesus Christus. God pers hulle aanhoudend en hulle lewer konstant vars, suiwer , kwaliteit uitgepersde olie . Dit doen hulle met ‘n blygewende hart 1Pet 4:13. Hier die soldate kom diep uit die woestyn en is die gesalfdes van die Here. Hulle baan nou die weg onder leiding van die Heilige Gees – met net een – dringende boodskap – KIND VAN GOD – MAAK REG – MAAK KLAAR – BEKEER JOU – DIE HERE IS OPPAD – Binnekort, kom daar ‘n verskriklike oordeel oor hierdie wêreld!!! Kom in die ark voor dat die deur toegemaak word en dit te laat is Gen 7:1. Hierdie boodskap is self deur God op die tafels van hulle harte ingegrafeer Esg 3: 8- 11.

Die woord van God gee ons duidelike voorbeelde oor en oor waar die olie uitgegiet word Lev 21:10. Die olie is kosbaar en prysloos Joh 12:3. Onthou Jesus in die tuin van Getsémané Mar 14:32-42. Hy was daar gepers sodat die salwing wat die toekoms vir ons bepaal het, kon gelewer word. Jesus het Sy wil totaal en al aan die Vader oor gegee Mar 14:36. Getsémané beteken juis olie pers. Ons moet ondervind hoe ons gepers word om totaal onder die wil van ons Vader in te kom. Die pers is nodig, om suiwer olie op die regte tyd te lewer. Ons moet nie gefrustreerd word en murmureer as ons in die oliepers van God is nie, as ons totaal oorgee – lewer dit suiwer uitgeperste olie. Alhoewel dit so voel, is die doel nie om ons te vernietig nie maar liewer om ons te versterk Heb 1:5-11. Ons moet nie weerstand bied teen die werk wat God in ons begin het nie Fil 1:6. Onthou die wat voor ons deur dieselfde pers moes gegaan het Heb 11. Kind van God – waar staan jy vandag – Getuig jou lewe van suiwer uitgestampte olie – Hoor, die basuine begin blaas! – Maranatha


Jacques Lucas


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *