Die Verbondsvolk Israel: Wie is Hulle?

Maniere van Skrifverklaring

Daar is baie verskillende maniere waarop die Bybel verklaar of vertolk word (in teologiese taal staan dit as eksegese bekend) om by mense se eie, vooropgestelde idees aan te pas. Sommige van hierdie verklarings is subjektief, met ‘n sterk politieke ondertoon, en is daarop ingestel om die Bybel en kerk polities aanvaarbaar te maak. In hierdie gevalle wissel die manier van Skrifverklaring saam met die politieke klimaat in ‘n land of volk. Continue reading “Die Verbondsvolk Israel: Wie is Hulle?”

South Africa Church History

General History of Protestant Churches in the RSA

South African Church history goes back to 1652 when Jan Van Riebeeck set foot in the Cape (Southern tip of Africa). He introduced the reform theology from Holland in to the RSA. Holland in those days were a powerful country and use Cape as a halfway station to the East. The church in Holland, the Dutch Reformed Church (DRC), expected that Van Riebeeck must immediately show converts among the Hottentots. Continue reading “South Africa Church History”

The Fifth Seal in Revelation – A Period when the Saints will be Martyred

A Demonstration of the Faith of Jesus

“When He opened the fifth seal, I saw under the altar the souls of those who had been slain because of the word of God and the testimony they had maintained. They called out in a loud voice, ‘How long, Sovereign Lord, holy and true, until you judge the inhabitants of the Earth and avenge our blood?’ Then each of them was given a white robe, and they were told to wait a little longer, until the number of their fellow servants and brothers who were to be killed as they had been was completed.”(Rev 6:9-11) Continue reading “The Fifth Seal in Revelation – A Period when the Saints will be Martyred”

Verdraaiings in die Nuwe Vertaling

Opsomming:
Die Nuwe Afrikaanse Vertaling van die Bybel bevat veranderings en weglatings wat sowel uit die eksegetiese vertaalmetode as uit die onvolledige grondteks spruit. In die jare sedert die Nuwe Afrikaanse Bybel (NAB) in 1983 deur die Bybelgenootskap vrygestel is, het ‘n skokkende lang lys vertaalfoute, verdraaiings, afgewaterde stellings en weglatings aan die lig gekom. Hierdie foute kan gedeeltelik herlei word na die onvolledige grondteks wat gebruik is, en andersyds na die willekeurig eksegetiese vertalingsmetode, nl. die dinamies-ekwivalente metode, wat gevolg is. Die vertalers het hulleself die vryheid veroorloof om in terme van hul eie teologiese raamwerk verklarend te vertaal en in die proses die betekenisse van baie tekste te verander.
‘n Doelbewuste poging is ook aangewend om Ou Testamentiese messiaanse profesieë só te verdraai dat die leser nie moet agterkom dat dit op die Here Jesus dui nie. Indien hierdie vertaling as ‘n parafrase bemark is, sou dit minder misleidend gewees het. Om dit egter ten spyte van die vrysinnige vertaling, weglatings en subjektiewe veranderings nog steeds DIE BYBEL te noem, is om die minste te sê aanmatigend. Die Here sê duidelik: “Julle mag by die woord wat Ek julle beveel, niks byvoeg nie, en julle mag daar niks van weglaat nie; sodat julle die gebooie van die HERE julle God mag onderhou, wat Ek julle beveel” (Deu 4:2). ‘n Aantal van die belangrikste verskille tussen die ou vertaling (1933 soos in 1953 hersien) en die nuwe vertaling word hieronder aangetoon.

Slegs enkele tekste word uit die Ou Testament aangehaal:

Gen 43:34
Ou Vert.: “Hierop het hy aan hulle porsies uitgedeel van die ete wat voor hom staan… En hulle het gedrink en saam met hom vrolik geword.”
Nuwe Vert.: “Elkeen se kos is van Josef se tafel af aangegee… Hulle het wyn gedrink en saam met Josef dronk geword.”
Psa  22:17
Ou Vert.: “…’n bende kwaaddoeners het my omring; hulle het my hande en my voete deurgrawe.”
Nuwe Vert.: “Die bende misdadigers sak op my toe, hulle bind my hande en voete vas.”
Kommentaar: Hierdie is ‘n Messiaanse profesie wat op die kruisiging dui. Jesus se hande en voete is nie vasgebind nie, maar deurgrawe.
Jes. 7:14
Ou Vert.: “Daarom sal die Here self aan julle ‘n teken gee: Kyk, die maagd sal swanger word en ‘n seun baar en hom Immánuel noem.”
Nuwe Vert.: “Die Here sal daarom self vir julle ‘n teken gee: ‘n Jong vrou sal swanger word en ‘n seun in die wêreld bring en sy sal hom Immanuel noem.” Kommentaar: Dit is ‘n teken (‘n wonderwerk) as ‘n maagd swanger raak, maar nie as ‘n jong vrou swanger raak nie. Die Nuwe Vert. skram doelbewustelik van die maagdelike geboorte van Jesus en ‘n konnotasie met Mat 1:23 weg.
Dan.7:13
Ou Vert.: “Ek het gesien in die naggesigte, en kyk, met die wolke van die hemel het Een gekom soos die Seun van ‘n mens” [die mens – Son of man, soos in die King James Version].
Nuwe Vert. “My nagtelike visioen het voortgeduur: daar het in die wolke iemand aangekom, iemand soos ‘n menslike wese.”
Kommentaar: Die titel die Seun van die mens kom hier die eerste keer in die Bybel voor, en dui onmiskenbaar op Jesus. Die Nuwe Vert. verdraai dié titel só dat niemand dit kan erken nie.
Sag. 12:10
Ou Vert.: “Maar oor die huis van Dawid en oor die inwoners van Jerusalem sal Ek uitgiet die Gees van genade en smekinge; en hulle sal opsien na My vir wie hulle deurboor het.”
Nuwe Vert.: “Maar oor die koningshuis van Dawid en oor die inwoners van Jerusalem bring Ek ‘n gees van welwillendheid en van berou: hulle sal na hom kyk vir wie hulle doodgesteek het.”
Kommentaar: In Sagaria sê die Here dat Hy die Heilige Gees, die “Gees van genade en smekinge”, net voor die eindtydse koms van die Messias oor Israel sal uitstort sodat hulle Hom aan sy deurboorde hande en voete sal kan uitken en na Hom kan opsien vir redding. Die Nuwe Vert. maak hiervan net ‘n humanistiese “gees van welwillendheid” wat onder mense vaardig sal word. Weer eens skryf hulle die Messias uit die Ou Testament en verwys nie na “My vir wie hulle deurboor het” nie, maar na “hom vir wie hulle doodgesteek het.” Jesus is nie doodgesteek aan die kruis nie, maar het self sy lewe afgelê (Joh 10:17-18).
Miga 5:1
Ou Vert. “En jy, Betlehem Éfrata, klein om te wees onder die geslagte van Juda, uit jou sal daar vir My uitgaan een wat ‘n Heerser in Israel sal wees; en sy uitgange is uit die voortyd, uit die dae van die ewigheid.”
Nuwe Vert. “Maar jy, Betlehem-Efrata, jy is klein onder die families in Juda, maar uit jou sal daar iemand kom wat aan My behoort en hy sal in Israel regeer. Sy begin lê ver terug, in die gryse verlede.”
Kommentaar: Volgens die nuwe weergawe van die teks bestaan die Messias nie van alle ewigheid af nie, en is sy begin iewers in die gryse verlede. Weer eens wil die vertalers nie hê dat Jesus hierin gesien moet word nie.
Volgens Mat 2:6 en Joh 7:42 is Mig 5:1 egter onteenseglik ‘n messiaanse profesie. Verdere Ou Testamentiese veranderings Bogenoemde is slegs enkele voorbeelde uit die Ou Testament. Oral is pogings aangewend om die Messiaanse profesieë te versluier. ‘n Baie algemene metode is bv. om die persoonlike naamwoorde en voornaamwoorde wat op die Here Jesus dui, in die Nuwe Vert. met ‘n kleinletter te skryf. Vgl. bv. Jes 49:1-7, Jes 53:1-12 en Jes 61:1.

‘n Paar ander ‘regstellings’ is ook gemaak, bv.

Prediker 10:2.
Die Ou Vert. sê: “Die hart van die wyse is na regs, maar die hart van die dwaas is na links.”
Die Nuwe Vert. sê: “Die verstand van een wat wysheid het, gee hom krag, maar dié van ‘n dwaas maak hom swak.” Dit is nóg ‘n verdraaiing!

Die Nuwe Testament

Die aanslag van die vertalers het ernstige skade aan die Nuwe Testament berokken. Ek beskik oor ‘n lys van 256 veranderings, verdraaiings en weglatings. Dit is nie eers naastenby almal nie.
In Handelinge is die woord dissipels etlike kere met gelowiges vertaal. Vergelyk bv. Han 6:1 en 7. In Paulus se briewe is die woord heiliges met gelowiges of met gemeente vertaal. Telkens kom dit op ‘n verlaging in standaarde neer, wat die gevolg is van die feit dat dit semanties foutiewe weergawes van die oorspronklike terme is. Wat die weglatings van tekste betref, is dit opvallend dat die betrokke teksnommers in die Nuwe Vertaling verskyn, maar niks daarna nie. Indien mens die tekste met ‘n hoog aangeskrewe Engelse vertaling soos die King James Version vergelyk, dan word die tekste as outentiek en deel van die Heilige Skrif beskou. in die Nuwe Vertaling is hulle egter uitgelaat. Die volgende is van die belangrikste veranderings en weglatings in die Nuwe Testament van die NAB: MATTHEUS 1:25 “Eersgeborene” is uitgelaat. 5:44 “seën die wat julle vervloek, doen goed aan die wat julle haat” is uitgelaat. 6:13 “want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid, Amen” is uitgelaat. 6:27 “een el by sy lengte voeg” is verander na “een enkele uur by sy lewe voeg”. 8:29, 14:14, 14:25, 15:30, 17:11, 17:20, 18:2, en 24:2 “Jesus” is uit al dié tekste uitgelaat. 9:13 “tot bekering” is uitgelaat. 13:51 “Jesus – Here” is uitgelaat. 15:8 “nader My met hulle mond” is uitgelaat. 16:3 “geveinsdes” is uitgelaat. 17:21 VERS UITGELAAT: “Maar hierdie geslag gaan nie uit behalwe deur gebed en vas nie”. 18:11 VERS UITGELAAT: “Want die Seun van die mens het gekom om te red wat verlore is”. 19:9 “en die wat die geskeie vrou trou, pleeg egbreuk” is uitgelaat; en “hoerery” is verander na “owerspel”. 20:16 “want baie is geroep maar min uitverkies” is uitgelaat. 20:22 “en gedoop word met die doop waarmee Ek gedoop word” is uitgelaat. 21:12 “van God” is uitgelaat. 23:8 “Christus” is uitgelaat. 23:14 VERS UITGELAAT: “Wee julle skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, want julle eet die huise van die weduwees op, en doen vir die skyn lang gebede. Daarom sal julle ‘n swaarder oordeel ontvang”. 25:13 “waarop die Seun van die mens kom nie” is uitgelaat. 27:35 “sodat vervul sou word wat deur die profeet gespreek is: Hulle het my klere onder mekaar verdeel en oor my gewaad die lot gewerp” is uitgelaat. In die Ou Vertaling is die kruisverwysing na Psalm 22:19, waarin dit baie duidelik is die lot oor Jesus se gewaad gewerp sou word. 28:6 “Hy het opgestaan” is verander na “Hy is uit die dood opgewek”. Dit is nog ‘n poging om Jesus se Godheid te ontken. “Here” is ook uitgelaat. 28:7 “Hy het opgestaan uit die dode” is verander na “Hy is uit die dood opgewek”. Kyk Joh. 10:17-18. 28:9 “en terwyl hulle op weg was om dit aan sy dissipels te vertel” is uitgelaat. MARKUS 2:17 “tot bekering” is uitgelaat. 5:13 en 7:27 “Jesus” is uitgelaat. 6:11 “Voorwaar Ek sê vir julle, dit sal vir Sodom of Gomorra verdraagliker wees in die oordeelsdag as vir daardie stad” is uitgelaat. 6:33 “Hom” is verander na “hulle”. “by Hom vergader” is uitgelaat. 7:16 VERS UITGELAAT: “As iemand ore het om te hoor, laat hom hoor”. 9:24 “Here” is uitgelaat. 9:44 en 9:46 VERS UITGELAAT: “waar hulle wurm nie sterf en die vuur nie uitgeblus word nie”. 9:49 “en elke offerhande sal met sout gesout word” is uitgelaat. 10:21 “neem die kruis op” is uitgelaat. 10:24 “vir die wat op hulle goed vertrou” is uitgelaat. 11:10 “in die Naam van die Here” is uitgelaat. 11:26 VERS UITGELAAT: “Maar as julle nie vergewe nie, sal julle Vader wat in die hemele is, ook julle oortredinge nie vergewe nie”. 13:14 “waarvan gespreek is deur die profeet Daniël” is uitgelaat. 13:33 “waak en bid” is verander na “wees waaksaam”. 15:28 VERS UITGELAAT: “en die Skrif is vervul wat sê: En Hy is by die misdadigers gereken”. 16:9-20 In ‘n voetnota word dié hele gedeelte as ‘n latere byvoeging beskou. LUKAS 1:28 “geseënd is jy onder die vroue” is uitgelaat. 2:33 “Josef” is verander na “Sy vader”. Let op die implikasie. 2:40 “in die Gees” is uitgelaat. 2:43 “Josef en sy moeder” is verander na “sy ouers”. 4:4 “maar van elke woord van God” is uitgelaat. 4:8 “gaan weg agter my Satan” is uitgelaat. 4:18 “om die wat verbryseld van hart is te genees” is uitgelaat. 4:41 “die Christus” is uitgelaat. 6:48 “sy fondament was op die rots” is verander na “die huis was goed gebou”. Die rots, Jesus Christus (1 Kor. 3:11), word dus nie meer genoem nie. 7:22 “Jesus” is uitgelaat. 9:54 “Soos Elia ook gedoen het” is uitgelaat. 9:55 “en sê: Julle weet nie van hoedanige gees julle is nie” is uitgelaat. 9:56 “want die Seun van die mens het nie gekom om die mense se lewe te verderf nie, maar te red” is uitgelaat. 9:57 “Here” is uitgelaat. 11:2 “Onse… wat in die hemele is… laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde;” is uitgelaat. 11:4 “maar verlos ons van die Bose” is uitgelaat. 11:29 “die profeet” is uitgelaat. 12:31 “God” is uitgelaat. 13:25 “Here” is uitgelaat. 17:36 VERS UITGELAAT: “Twee sal op die land wees; die een sal aangeneem en die ander verlaat word”. 21:36 “ontvlug” is verander na “behoue deurkom”. In dié teks is die belofte van die wegraping heeltemal uit die Bybel uitvertaal. Hierdie is ‘n doelbewuste fout wat gemaak is, want die vertalers kan geensins agter onkunde skuil oor die betekenis van die Griekse woord ekfeugo nie. In Hand. 16: 27 vertaal hulle dit as ontsnap, in Hand. 19:16 as gevlug, en in 1 Thess 5:3 as ontkom. In Lukas 21:36 moet die betekenis egter omgekeer word omdat ons geleerde vriende nie glo dat die Here sy kinders voor die verdrukking kom haal nie! Ons moet volgens húlle deur dit gaan! 22:64 “en Hom in die aangesig geslaan en Hom gevra” is uitgelaat. 23:17 VERS UITGELAAT: “En hy was verplig om vir hulle op die fees een los te laat”. 24:6 “Hy het opgestaan” is verander na “Hy is uit die dood opgewek”. 24:49 “Jerusalem” is uigelaat. JOHANNES 1:14 en 18 “eniggeborene” is verander na “enigste”. 1:27 “wat voor my geword het” is uitgelaat. 3:15 “nie verlore mag gaan nie” is uitgelaat. 4:42 “die Christus” is uitgelaat. 5:3 “wat op die roering van die water gewag het” is uitgelaat. 5:4 VERS UITGELAAT: “want ‘n engel het op bepaalde tye in die bad neergedaal en die water geroer. Die een wat dan die eerste ingaan ná die roering van die water, het gesond geword, aan watter siekte hy ook al gely het”. Die antwoord van die sieke in vers 7 is ‘n duidelike bewys daarvan dat die weglatings van verse 3 en 4 foutief is. 16:16 “omdat Ek na die Vader gaan” is uitgelaat. Kon die vertalers nie hier sien dat hulle met ‘n valse en onvolledige manuskrip te doen het nie? Die dissipels doen dan aan die einde van vers 17 navraag oor Jesus se woorde: “Ek gaan na die Vader.” HANDELINGE 3:26 “Sy Kind Jesus” is verander na “sy Dienaar”. 4:24 “Here, U is die God” is verander na “Here dit is U”. 7:30 “van die Here” is uitgelaat. “Engel van die Here” in die Ou Vert. met hoofletters wys duidelik op Jesus Christus. 7:37 “na Hom moet julle luister” is uitgelaat. 8:37 VERS UITGELAAT: “Toe sê Fillipus: As u glo met u hele hart, is dit geoorloof. En hy antwoord en sê: Ek glo dat Jesus Christus die Seun van God is”. 9:5 “dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop” is uitgelaat. Kyk Hand. 26:14. 9:6 “en terwyl hy bewe en verbaas was, sê hy: Here wat wil U hê moet ek doen? En die Here antwoord hom:” is uitgelaat. Die vervalsing hier is ook baie duidelik in die lig van Hand. 22:10. 10:6 “Hy sal jou sê wat jy moet doen” is uitgelaat. 15:11, 16:31 en 19:4 “Christus” is uitgelaat. 15:18 “Aan God is al sy werke van ewigheid af bekend” is verander na “Dit is van ouds af bekend”. 19:10 “Jesus” is uitgelaat. 20:28 “Wat Hy deur sy eie bloed verkry het” is verander na “wat Hy vir Hom verkry het deur die bloed van sy eie Seun”. Let weer op die implikasie. 22:16 “Here” is uitgelaat. 23:9 “Laat ons nie teen God stry nie” is uitgelaat. 24:7 VERS UITGELAAT: “maar Lisias die owerste oor duisend het gekom en hom met groot geweld uit ons hande geneem”. 24:8 “en bevel gegee dat sy beskuldigers voor u moet kom” is uitgelaat. 28:29 VERS UITGELAAT: “En toe hy dit gesê het, het die Jode onder groot woordestryd met mekaar weggegaan”. ROMEINE 1:16 “van Christus” is uitgelaat. 1:19-31 “hoerery” is uitgelaat. Daar word duidelik gepoog om die uitspraak vir die leser te versag. 6:11 “onse Here” is uitgelaat. 8:1 “vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees” is uitgelaat. Hierdeur word die eis tot ‘n lewe van heiligmaking verswyg. 9:28 “in geregtigheid” is uitgelaat. 10:15 “van die wat die evangelie van vrede verkondig” is uitgelaat. 11:6 “en as dit uit die werke is, dan is dit nie meer genade nie; anders is die werk geen werk meer nie” is uitgelaat. 13:9 “jy mag geen valse getuienis gee nie” is uitgelaat. 14:6 “en hy wat die dag nie waarneem nie, neem dit nie waar nie tot eer van die Here” is uitgelaat. 14:21 “waardeur jou broer aanstoot neem – of waarin hy swak is nie” is uitgelaat. 15:8 “Jesus” is uitgelaat. 15:29 “van die evangelie” is uitgelaat. 16:24 VERS UITGELAAT: “Die genade van die Here Jesus Christus sy met julle almal! Amen”. 1 KORINTHIËRS 5:4, 9:1, 9:18 en 16:23 “Christus” is uitgelaat. 6:20 “duur… en in julle gees wat aan God behoort” is uitgelaat. 10:28 “want die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan” is uitgelaat. 15:8 “en laaste van almal het Hy verskyn ook aan my as die ontydig geborene” is verander na “Heel laaste het Hy ook aan my, die misgeboorte, verskyn”. Paulus se verwysing na homself as die ontydig geborene kan geensins as ‘n misgeboorte vertaal word nie. Hy verwys hier na die tyd van sy geboorte (as Christen, m.a.w. sy wedergeboorte) en nie na die aard daarvan nie. ‘n Misgeboorte is ‘n miskraam, en dit doen geweld aan die betekenis van hierdie teks. 15:47 “die Here” is uitgelaat. 16:22 “Jesus Christus” is uitgelaat. 2 KORINTHIËRS 4:10 “Here” is uitgelaat. 5:18 “Jesus” is uitgelaat. 10:7 en 11:31 “Christus” is uitgelaat. 11:31 “onse” is uitgelaat. GALÁSIËRS 3:1 “om die waarheid nie gehoorsaam te wees nie” is uitgelaat. Dit verander die betekenis van die teks. 3:17 “in Christus” is uitgelaat. Die teks is nou heeltemal verdraaid. 4:7 “deur Christus” is uitgelaat. 6:15 “in Christus Jesus” is uitgelaat. 6:17 “die Here” is uitgelaat. “in my liggaam” is verander na “aan my liggaam”. EFÉSIËRS 3:9 “deur Jesus Christus” is uitgelaat. 3:14 “van onse Here Jesus Christus” is uitgelaat. 5:30 “van sy vlees en van sy bene” is uitgelaat. 6:1 “in die Here” is uitgelaat. 6:10 “my broeders” is uitgelaat. FILIPPENSE 2:16 “deurdat julle die woord van die lewe vashou” is verander na “deur die woord van die lewe uit te dra”. Lees vers 14 tot 16 om die verband van die verandering in betekenis te kan sien. 3:16 “laat ons eensgesind wees” is uitgelaat. 4:13 “Christus” is uitgelaat. KOLOSSENSE 1:2 “en die Here Jesus Christus” is uitgelaat. 1:14 “deur sy bloed” is uitgelaat. Hier word die bloed van Jesus uit die verlossingsplan weggelaat. Dit is een van verskeie kernstellings oor verlossing wat in die Nuwe Vertaling in die slag bly. 1:28 “Jesus” is uitgelaat. 3:6 “kinders van die ongehoorsaamheid” is verander na “mense wat aan Hom ongehoorsaam is”. THESSALONICENSE 1:1 “van God onse Vader en die Here Jesus Christus” is uitgelaat. 2:19, 3:11, 3:13 en 2 Thess. 1:12 “Christus” is uitgelaat. 1 TIMÓTHEÜS 1:1 en 5:21 “Here” is uitgelaat. 1:17 “alleenwyse God” is verander na “enigste God”. 2:7 “in Christus” is uitgelaat. 3:16 “God is geopenbaar in die vlees” is verander na “As mens het Jesus in die wêreld gekom”. Hierdie teks oor die Here Jesus se Godheid is só verander dat dit sy uiters belangrike grondbetekenis verloor het. 4:12 “in gees” is uitgelaat. 5:21 “Here” is uitgelaat. 6:5 “onttrek jou aan sulke mense” is uitgelaat. Was hierdie opdrag vir die vertalers onaanvaarbaar? 2 TIMÓTHEÜS 1:11 “van die heidene” is uitgelaat. 4:1 “die Here” is uitgelaat. 4:22 “Jesus Christus” is uitgelaat. TITUS EN FILÉMON Titus 1:4 “die Here” is uitgelaat. Filémon v. 6 “Jesus” is uitgelaat. Filémon v. 12 “maar neem jy hom” is uitgelaat. HEBREËRS 1:3 “deur Homself” is uitgelaat. 2:7 “en hom oor die werke van u hande aangestel” is uitgelaat. “U het hom ‘n weinig minder as die engele gemaak” is verander na “U het hom ‘n kort tydjie minder as die engele gemaak”. 3:1 “Christus” is uitgelaat. 7:21 “volgens die orde van Melgisedek” is uitgelaat. “U is” is verander na “Jy is”. 10:9 “o God” is uitgelaat. 10:29 “Onrein geag” is verander na “geminag”. Dit verander die betekenis. 10:30 “spreek die Here” is uitgelaat. 10:34 “in die hemele” is uitgelaat. PETRUS 1:22 “siele deur die Gees” is uitgelaat. 4:1 “vir ons” is uitgelaat. Die vers is nou vir ‘n verkeerde vertolking oop. 4:14 “wat hulle betref, word Hy wel gelaster; maar wat julle betref word Hy verheerlik” is uitgelaat. 5:11 “die heerlikheid… alle” is uitgelaat. Dit verander die teks en water die trefkrag daarvan af. 5:14 “Jesus” is uitgelaat. 2 Pet. 2:17 “vir ewig” is uitgelaat. 1 JOHANNES 1:7 “Christus” is uitgelaat. 2:7 “van die begin af” is uitgelaat. 4:3 “Christus in die vlees” is uitgelaat. 4:9 “eniggeborene” is verander na “enigste”. 4:19 “Hom” is uitgelaat. Dit verander die betekenis. 5:7 “Want daar is drie wat getuig in die hemel: die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en hierdie drie is een.” Dié kernteks oor die Godheid van Jesus as die vleesgeworde Woord, asook oor die Drie-eenheidsleer, is drasties verander en kortgeknip na: “Daar is dus drie wat getuig”. Daar het feitlik niks van die teks se oorspronklike betekenis oorgebly nie, en in die Nuwe Vertaling is 1 Joh. 5:7 presies net soos wat dit in die verdraaide Bybel van die Jehovasgetuies voorkom. Uit die aard van die saak is hulle baie bly hieroor omdat hulle die Godheid van Jesus loën. 5:8 “en daar is drie wat getuig op die aarde” is uitgelaat om die huidige én die voorafgaande teks nog meer kragteloos en betekenisloos te maak. 5:13 “die Naam van” is twee maal uitgelaat. Hierdie teks oor geloofsekerheid is ook kortgeknip en van baie van sy betekenis beroof. OPENBARING 1:8 “die begin en die einde” is uitgelaat. 1:9 “Christus” is twee maal uitgelaat. 1:11 “Ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste” is uitgelaat. 2:13 “Ek ken jou werke” is uitgelaat. 5:14 “vier en twintig” is uitgelaat. “wat lewe tot in alle ewigheid” is in die laaste gedeelte van die vers uitgelaat. 8:13 “engel” is verander na “arend”. 11:17 “en wat kom” is uitgelaat, waarskynlik omdat dit na die wederkoms van Jesus Christus verwys. 12:17 “Christus” is uitgelaat. 14:5 “voor die troon van God” is uitgelaat. 14:20 “tweehonderd myl” is verander na “sestienhonderd kilometer”. In hierdie teks eis die eiesinnige eksegetiese vertaling van vergeestelikingsteoloë ‘n baie groot tol. In die grondteks word na 1600 stadia verwys. ‘n Stadion is 200 meter (220 treë). Die werklike afstand is dus 200 myl of 320 kilometer. Die vertalers het besluit om bloot die stadia na kilometer te verander “aangesien Openbaring in elk geval ‘n simboliese boek is en dit nie letterlik opgeneem moet word nie.” Hoe die bloed vir 1600 kilometer in die vallei van Megiddo kan vloei, sal net hulle weet. Dit is onmoontlik. 16:5 “Here” is uitgelaat. 16:17 “van die hemel” is uitgelaat. 20:9 en 12 “God” is uitgelaat. 21:16 “duisend-vyfhonderd myl” is verander na “twaalf duisend kilometer”. Dieselfde growwe berekeningsfout as dié in Openbaring 14:20 is hier gemaak. Dit beteken dat die nuwe Jerusalem ‘n omtrek van 48 000 kilometer het, terwyl die aarde se omtrek 40 000 kilometer is. Hierdie stad moet op die nuwe aarde rus, maar dit lyk nou of dit die aarde gaan insluk. Die werklike omtrek van die nuwe Jerusalem is volgens die Bybel egter 1 500 myl (2 400 kilometer) aan elke kant, en dus in totaal 9 600 kilometer rondom. Die vertalers se optelsom is dus byna veertigduisend kilometer uit! Dit is simptomaties van die baie ander mistastinge in hulle vertalingsoefening. 21:24 “van die wat gered word” is uitgelaat. 22:21 “Christus” is uitgelaat. Houding Ten Opsigte van die Nuwe Vertaling Dit is baie duidelik dat fundamentele Christene nie die nuwe vertaling ongekwalifiseerd as die Woord van God kan aanvaar nie. Daar is heeltemal té veel onverskoonbare foute, menslike vertolkings en weglatings in wat met voorbedagte rade deel van die vertalingstrategie gevorm het. Ons glo aan die goddelike inspirasie, onfeilbaarheid en onveranderlikheid van die Bybel as die Woord van God. Dit moet in sy letterlike, grammaties-historiese grondbetekenis eerbiedig word. Die Bybel is nie ‘n speelbal vir teoloë wat allerlei nuwe idees het nie. Dit is belangrik om daarop te let hoe die Bybel homself definieer: • Dit is nie menslik in oorsprong nie, maar die Woord van God: “En ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee soos op ‘n lamp wat in ‘n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte; terwyl julle veral dit moet weet, dat geen profesie van die Skrif ‘n saak van eie uitlegging is nie; want geen profesie is ooit deur die wil van ‘n mens voortgebring nie, maar, deur die Heilige Gees gedrywe, het die heilige mense van God gespreek” (2 Pet. 1:19-21). • Jesus is die vleesgeworde Woord deur wie God aan ons geopenbaar is (Joh. 1:1-14). Sy woorde, wat in die Bybel opgeteken is, is gees en lewe (Joh. 6:63). • God is die outeur van die Bybel: “Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus” (2 Tim. 3:16). • Die Here sal diegene straf wat sy Woord minag deur moedswillig daaraan te verander: “As iemand by hierdie dinge byvoeg, dan sal God oor hom die plae byvoeg waarvan in hierdie boek geskrywe is. En as iemand iets van die woorde van die boek van hierdie profesie wegneem, dan sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe en uit die heilige stad en uit die dinge waarvan in hierdie boek geskrywe is” (Op. 22:18-19). “Julle mag by die woord wat ek julle beveel, niks byvoeg nie, en julle mag daar niks van weglaat nie; sodat julle die gebooie van die HERE julle God mag onderhou, wat ek julle beveel” (Deut. 4:2).

Prof. J.S. Malan

http://www.bibleguidance.co.za/Afrartikels/Bybelteks.htm


 

WIP- The Baptist Church: An Historical Perspective

https://www.christiancourier.com/

I grew up among kindly people of the Baptist affiliation. My father’s family was of this persuasion. A more gracious, benevolent group of folks could scarcely have been found. It was heartbreaking, therefore, to eventually discover that the church of my ancestry was unknown to the New Testament.

An Historical Overview

The Baptist movement was started with the best of motives by a sincere people who were discontented with the religious corruptions of their day. But their understanding of the nature of genuine Christianity was lacking considerably. Hence, without biblical authority, they founded a new denomination that merely cluttered the landscape of prevailing religious confusion.

It must be noted that the man “sent from God, whose name was John” (John 1:6), who was called “the Baptist” (Mt. 3:1) — because he administered the rite of immersion, bore no relationship to the modern movement that has adopted that designation. For one thing, John immersed “for the forgiveness of sins” (Mk. 1:4), while the Baptist denomination finds this concept abhorrent.

We must point out, at the commencement of this discussion, that there are those, identified with the Baptist movement, who allege that this denomination is the true New Testament church, and that its genealogical record can be traced back to the days of Christ himself.

A.B. Barret, founder of Abilene Christian College, once authored a book titled, The Shattered Chain (Henderson, TN: 1942-43). In this volume the author demolished the notion, advocated by Ben M. Bogard and others, that Baptist history can be plotted back to the first century. All such efforts have been failures, and today, most Baptist historians have surrendered this position altogether, acknowledging that the movement had its formal genesis many centuries this side of the establishment of primitive Christianity. It would be a remarkable historical oddity indeed if the Baptist Church existed in the days of the apostles, and yet was never alluded to, even remotely, in the New Testament record.

Baptist churches were born out of the English Reformation movement of the early 1600’s. Around 1606, certain Puritan Separatists in Great Britain had withdrawn from the Church of England, protesting the civil control of that body. Some within the movement also objected to various theological ideas of the Puritan system. Hence, in about 1608 several left the Separatists and formed a new coalition. One of the leaders of this movement was John Smyth (c. 1554-1612), who went to Holland to avoid persecution.

As Smyth studied the New Testament, he became convinced that the practice of infant baptism was erroneous. He contended that baptism should be administered only to those who professed repentance of their sins. Accordingly, Smyth decided to “baptize” himself, though he still had no clear concept as to the form of baptism, because he “baptized” himself by pouring water upon his own head. He then similarly applied water to the heads of his companions (some forty in number) and a new religious entity was initiated — the Baptist Church, with John Smyth acknowledged as its “Pastor.”

A.H. Newman, a Baptist historian, comments: “Immersion seems not to have been practiced” (A.H. Newman, A Manual of Church History, Philadelphia: The American Baptist Publication Society, 1931, II, p. 280). Smyth died in 1612, and a remnant of the group moved back to England.

While some attempt to find a shadowy image of the Baptist Church earlier in Christian history, most writers concede that:

“The first regularly organized [Baptist] church among them, known as such in England, dates from 1607…” (Edward T. Hiscox, The Standard Manual for Baptist Churches, Philadelphia, The American Baptist Publication Society, 1890, p. 168).

Some of the “links” in the “chain” which our Baptist friends attempt to trace back to the time of John were so radically different in theology from today’s Baptists that it is amazing that a connection would ever be asserted. Hiscox mentions such sects as the Montanists, the Novatioans, and the Donatists. For a discussion of the doctrinal positions of these groups, see Newman (Vol. I, pp. 202-10).

And so, at about this time (1607-8), a new sectarian body made its entrance into the world. Strange indeed is the fact that Smyth’s church is considered to be “Baptist,” yet not a soul among them had been immersed.

One of Smyth’s co-laborers was Thomas Helwys (c. 1550-1616). These two men entertained differing views about fellowship with the Mennonites, and so Helwys led off a small group, which resulted in a separate sect. Both Smyth and Helwys held the view that in his atonement for sin, Christ died for all. The movement that grew from this beginning became known as the “General Baptists.”

Another group of Baptists arose in 1616. It was established by Henry Jacob (1563-1642) in London. This group acknowledged some association with the Church of England at first, though eventually a severance was effected.

In about 1638, a separate group was formed by John Spilsbury; they were known as “Particular Baptists,” adhering to the strict Calvinistic view that Jesus died only for the “elect,” i.e., those chosen to be saved by God before the foundation of the world. By 1644, this group had committed itself to baptism by immersion. But as one scholar notes,

“Most of [these Baptists] were ecumenical in spirit . . . . Some even practiced open membership, not requiring Christians from non-Baptist churches to be rebaptized”(Jerald C. Brauer, Ed., The Westminster Dictionary of Church History, Philadelphia: The Westminster Press, 1971, p. 85).

The Baptist cause originated in America in 1639 when Roger Williams established a church in Providence, Rhode Island. Eventually, though, Williams left the movement, and “for the rest of his life was unconnected with any religious body” (H.C. Vedder, A Short History of the Baptists, Philadelphia: American Baptist Publication Socitey, 1907, p. 292).

While it seems apparent that these early reformers were quite sincere, and driven by noble motives, it is equally clear that their concepts about some of the most fundamental matters of New Testament teaching (e.g., obedience to the gospel as a process for becoming a genuine Christian) was lacking considerably. They succeeded, therefore, in doing no more than adorning the early religious terrain with a new denominational body that did not conform to New Testament standards.

Today, the Baptists (with some 100 or so different branches wearing this name, according to a Baptist web site – http://www.baptist.org/), constitute the largest Protestant body in America. There is considerable diversity of doctrine among these people — from the liberal American Baptists, and the more conservative Southern Baptists, to the ultra-conservative, exclusive Primitive Baptists. Most Baptists, however, are joined in sentiment by strong Calvinistic tendencies.

Doctrinal Problems

While many of our Baptist neighbors are to be applauded for their sense of moral responsibility (some have voiced admirable opposition to abortion, pornography, etc.), the movement is riddled with doctrinal error. A few significant items are worthy of mention.

(1) Baptist philosophy partakes of the spirit of partyism, such as that condemned at Corinth (1 Cor. 1:10ff). They prefer the appellation “Baptist” to “Christian” (Acts 11:26; 26:28; 1 Pet. 4:16), commonly claiming that the divinely bestowed name was invented by the enemies of the ancient faith.

(2) Baptist churches are unscripturally organized, generally having a “pastor” (cf. Acts 14:23) and a board of deacons. Though congregations claim independence, certain works and policies, in some cases, are controlled by “conventions” (e.g., the Southern Baptist Convention). In individual congregations, a majority vote of the members makes congregational decisions (J.M. Pendleton, Baptist Church Manual, Philadelphia: Judson Press, 1867, pp. 101ff). The biblical concept of elders is alien to this system.

(3) The Baptist movement, as a general rule, engages in forms of worship that do not fit the New Testament pattern. The use of instrumental music in worship is the prevailing practice (an addition to apostolic authorization — Eph. 5:19; Col. 3:16), and the Lord’s day communion, observed weekly in the first century (cf. Acts 20:7; 1 Cor. 16:2, NASB), is relegated to random times of congregational determination.

It is a matter of some amazement that one may not partake of the Lord’s supper in most Baptist churches, unless he has been immersed in water, yet the case is vociferously argued that baptism is not requisite for entering heaven!

(4) The Baptist theory of the plan of salvation is woefully skewed. It is asserted that salvation is “solely through faith.” Yet, because of man’s inherited “total depravity,” he cannot believe, unless supernaturally empowered by the Spirit of God.

Baptist theologians contend that faith is preceded by repentance, which is a logical impossibility, if one is employing “faith” with reference to the same object. [NOTE: In Mark 1:15, Jesus admonished the Jews: “repent ye, and believe in the gospel.” These Hebrews already had faith in God, which would serve as the motivation for their repentance (cf. Rom. 2:14; 2 Cor. 7:10). They then were to embrace the gospel system, which would involve belief in Christ.]

Baptism, as a condition of salvation, is repudiated vehemently (contra Mark 16:16; Acts 2:38; 22:16), yet the rite is required for Baptist affiliation. Members actually are received into a church by a “vote” of the membership, though it is conceded that this is “different” from the practice of the apostolic church (Hiscox, p. 22).

(5) Many Baptists adhere to the dogma of the impossibility of apostasy, i.e., the regenerated person can never so sin as to be lost, though he may become corrupt enough to be excluded from a church’s fellowship (Hiscox, p. 30). Elsewhere we have dealt with this doctrine in some detail (see our booklet, Eternal Security — Fact or Fiction?.

Conclusion

Again, we must emphasize this point: We have the highest regard for honest people of the Baptist movement; over the past couple of centuries, thousands of these good folks have abandoned that religious commitment and have embraced primitive Christianity. We must ever plead with our Baptist neighbors to lay aside those doctrines unique to that system, and embrace pure New Testament Christianity — not in part, but in whole.

Finally, we are forced to make this concluding comment. It is a tragedy of enormous magnitude that some of our own brethren now are granting authenticity to this humanly-devised denomination. May these erring brothers hear the words of God’s apostle: “For if I build up again those things which I once destroyed, I prove myself a transgressor” (Gal. 2:18).

SCRIPTURE REFERENCES
John 1:6; Matthew 3:1; Mark 1:4; 1 Corinthians 1:10; Acts 11:26, 26:28; 1 Peter 4:16; Acts 14:23; Ephesians 5:19; Colossians 3:16; Acts 20:7; 1 Corinthians 16:2; Mark 1:15; Romans 2:14; 2 Corinthians 7:10; Mark 16:16; Acts 2:38, 22:16; Galatians 2:18
CITE THIS ARTICLE
Jackson, Wayne. “The Baptist Church: An Historical Perspective.” ChristianCourier.com. Access date: May 14, 2017. https://www.christiancourier.com/articles/374-baptist-church-an-historical-perspective-the

Jews returning back to Israel

The Bible says God would one day re-gather the children of Israel back into their land from among many nations around the world … the Bible says they would be re-gathered in unbelief … God warns He is not re-gathering the children of Israel into their Land because they deserve it, but because His Name and His Word are at stake (Eze 36:17-23) … and because He loves them … and they are His chosen people.

Continue reading “Jews returning back to Israel”

What Is the Sign of “the Last Days,” or “End Times”?

 The Bible’s answer

The Bible describes events and conditions that would mark “the conclusion of the [current] system of things,” or “the end of the world.” (Mat 24:3; King James Version) The Bible calls this time period “the last days” and the “time of the end,” or “end times.” (2Tim 3:1; Dan 8:19; Easy-to-Read Version) The following are some outstanding features of last-days, or end-times, prophecies:

Continue reading “What Is the Sign of “the Last Days,” or “End Times”?”

The Latter Rains

In the prophetic parable of the ten virgins, we notice an unusual encounter between the “wise virgins” and the “foolish virgins” in which the foolish virgins recognize, not only that they are running out of oil (the apparent presence of the Holy Spirit); but that the wise virgins obviously have an abundant manifestation of the Holy Spirit.

Continue reading “The Latter Rains”

Repentance

In today’s fast past living, people want to be entertained. That is exactly what more and more churches are offering and attracting more and more people. The churches are also adapting its message to keep its people in the church. These messages often then create a “Worldly Christian”.  Old school messages that create proper Biblical Saved Christians are fading. This is a simple but old school message from DL Moody on Repentance.      Continue reading “Repentance”

Struggle of the True Church

After the first and second centuries various false teachings arose among certain groups of Christians, giving rise to the formation of a false church that persecuted the true believers. In his book, “The Pilgrim Church,” E.H. Broadbent describes the persecution of the saints by false churches – mainly the Roman Catholic Churchbut since the 1520’s also the Protestant state churches that obtained civil power and followed suit. Continue reading “Struggle of the True Church”

The Postmodern Deconstruction of Biblical Truths

We are living in a time of the most immense and relentless attacks on the Christian faith since the beginning of the church dispensation. The present onslaught does not primarily occur on the physical level in order to persecute and torture Christians, but rather on the spiritual and doctrinal level with a view to utterly deceiving them. These assaults constitute a determined and final effort by the kingdom of darkness to completely obliterate the Christian faith and replace it with the Antichrist’s alliance of false world religions. Continue reading “The Postmodern Deconstruction of Biblical Truths”

Ten Kinds of Spiritual Foolishness

The knowledge of the Lord is the beginning of wisdom (Pro 9:10). Contrary to this, the beginning of foolishness is to deny God and think and live according to one’s own, limited understanding. The natural knowledge and desires of human beings are perverted because of the Fall. A life without the knowledge of God is the breeding-ground for deception and wrong priorities. The Bible refers to the following ten kinds of spiritual foolishness, some of which even Christians may be guilty of: Continue reading “Ten Kinds of Spiritual Foolishness”

In Touch Messenger

Eljasib

I was lead to the Lord on 12 March 2002 by South African Missionaries affiliated to The Bible Methodist church in America. My hole live changed after that day. For the next 6 months I read the Bible day and night, I just could not put it down . My sprit was so touched by the Scripture and the Holy Sprit taught me everything about Jesus out of the Word of God.

There are so many Christians in Southern Africa that just do not have the funds for a Bible, I committed myself to always have Bibles in different Languages available  and started distributing Bibles as much and as often as I can.

In Touch Messenger

20160209_202632

Early 2016 I was given a Messenger by my Pastor at Benoni Bible Church in South Africa. He told me to look at the device knowing I do Bible distributions.

I was very excided with the device being in English and another language and with a solar charger, this was ideal for the terrain we hand-out Bibles. The device is idea for a group leader sharing the Bible and messages to a group. the Messages on the Messenger are clear and simple and speaks strait to the hart.

Pastor Dan told Tom that I do Bible distribution and Tom arranged for me have 12 more. In Portuguese, French and Mandarin.

Victor Silvey

phoca_thumb_l_victor

I gave Victor the 5 Mandarin Electronic Messengers because he works with the Chinese community. Victor gave his life to the Lord in 2008 and was baptised in 2010. Since then Victor has actively been involved in arranging translations for certain tracks and posters in various Asian languages including Chinese. In 2010 Victor did a mission’s trip to the Philippines and in 2012 visited Japan. Victor also distributes Bibles.

1st Shipment

20160211_080257

 

 

 

2nd ShipmentVictor_2

 

Paul van Rooyan

phoca_thumb_l_paul

I gave the two French to Paul. Paul was baptized in 2009 since then Paul ministers to the prisoners in Middelburg, Mpumalanga. He takes the Messenger to the Sunday services, and the prisoners listen to the messages. Due to it being a prison, we could not take a camera in for pictures.

 

 

SAMSUNG

20160228_203443_1

Piet de Beer

5 Portuguese Messenger’s was given to Piet de Beer. One of Piet’s mission area is Mozambique and the Messenger will be handed out to 5  leaders  in Mozambique mission trip Jun 2016, Piet will bring us some photos from this missions trip. The leaders travel with a bicycle trough the villages and brings message to the community. The Messenger will be very useful because these communities cannot read or wright. It will be such a blessing if we could get more Portuguese before he leaves for his trip in June.

Piet’s other missions is in Mauritius, he will travel there in September 2016. There the French Messenger will come in handy. Piet has his own Missions called Mahanaim Missions.IMG_20160317_102207

Piet gave one French Messenger to a Christian he knows in Mali. We mine in West Africa and have a great opportunity to hand out Messengers in the area.

IMG-20160328-WA0002

 

2nd Shipment

Mozambique Mission Trip July 2016. Many Bibles were handed out and the Messenger was distributed to Pastors that ravel per bicycle to home groups. Many of these church members can not read. They will use the Messenger for Bible study.

 

My dear brother in Christ Paul was admitted to hospital for open heart surgery, he has been in Hospital for 2 months now, I took him his Messenger so  he can listen to the Bible and messages from Charles Stanley.

Paul

The Messenger comes in very handy not only for spreading the Gospel but also helping feeding the sheep of God. My dear sister in Christ, Janet was isolated on a farm, the Churches in here area were having a lot of entertainment but not spiritual food for her. She is very far from me and i heard her cry for Spiritual food, i send her a messenger, and she wept out of thankfulness. The messages of Charles Stanly picked her spirit up again.

Janet

 

 

From Darkness to the Light

God’s Plan of Salvation

There is a definite way that the Lord Jesus deals with unbelievers to save them, equip them for service and prepare them for eternal life in heaven. The willingness and full co-operation of each one of us, according to fixed biblical guidelines, is necessary if we wish to avert the tragedy of a false repentance. We can all share in the wonderful experience to be called by the Lord out of the darkness of sin into His marvellous light. I invite you to explore with me the unsearchable riches of the Lord’s love and saving grace, and to accept it by faith. Continue reading “From Darkness to the Light”

Knowing God

Different articles covering : Find out how to know God, The way to God, Help from above. Bible verses on Salvation, Fake Christians, Hell and How not to be from this world. Do you know the different Names of God, The attributes of the Holy Spirit, Is God a Trinity God? and evidence that Jesus Christ is the Messiah.   Continue reading “Knowing God”

EK IS DRINGEND OPSOEK NA MY BEMINDE!

Vir jare het ek agter die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van die oë, die grootheid van die lewe aangeloop, die wêreld. Maar diep binne in my was dit altyd leeg en eensaam. Altyd op soek na iets. Terwyl ek nog op die wêreld rond gedans en gespeel het. My verlustig met die dinge van die wêreld, was daar eendag, onverwags, ‘n sagte klop aan my hart se deur. Ek het geloer om te sien wie geklop het. Wat ek gesien het, het alles binne in my, in beroering gebring, en ek was dadelik smoorverlief .  Continue reading “EK IS DRINGEND OPSOEK NA MY BEMINDE!”

Charles Darwin: Devil’s Chaplain or Pardoned Prodigal?

AD 2009 marks the 200th anniversary of Darwin’s birth in 1809 and the 150th anniversary of the unveiling of his theory of evolution by the publication of his book,The Origin of Species, in 1859. Belief in evolution as though it were fact proven beyond doubt is surely the greatest single cause of the disastrous decline in belief in God, the Bible and the Christian faith during the 19th – 21st century. Rom 1:25 refers to those “who changed the truth of God into a lie, and worshipped the creature more than the Creator.” The evolution theory has proved a formidable weapon in Satan’s hands, which should be of concern to all true Christians who are called upon to “fight the good fight of faith” (1Tim 6:12). Continue reading “Charles Darwin: Devil’s Chaplain or Pardoned Prodigal?”

The Lie Of Evolution

What does the Bible really teach about evolution? From Genesis and on, the Biblical record is always clear and exact — God created Adam and Eve and from them mankind began. Mankind did NOT evolve from a monkey, nor were we put here by aliens from another planet or anything else. God created Adam from the dust of the earth (Gen 2:7) and Eve was created from Adam’s rib (Gen 2:21,22). The Lord Jesus confirmed their creation (Mar 10:6). Because Jesus is the ultimate authority, being God in the flesh, he verified man’s creation! That should settle it forever. Man did NOT evolve and evolution is a lie, just like eternal security. Continue reading “The Lie Of Evolution”

Seven Reasons Why We Should Not Accept Millions of Years

There is an intensifying controversy in the church all over the world regarding the age of the earth. For the first 18 centuries of church history,the almost universal belief of Christians was that God created the world in six literal days, roughly 4,000 years before Christ, and destroyed the world with a global Flood at the time of Noah. Continue reading “Seven Reasons Why We Should Not Accept Millions of Years”

Pre-tribulation Rapture Lie

Pre Tribulation – This view believes that the Church will be raptured before the 7 year tribulation, this view is not historical and not Biblical correct.

Origin of the Pre-tribulation Rapture Belief

• There is no mention of a Pre-tribulation – or a Mid-tribulation – Rapture in any Church teaching, writing or commentary until the early 1800s when the Pre-tribulation Rapture belief began. In 1812, a Jesuit priest from Chile,South America named Manuel de Lacunza, writing under the pen-name of Rabbi J.J. Ben-Ezra, wrote a book called “The Coming of the Messiah in Glory and Majesty.” Continue reading “Pre-tribulation Rapture Lie”

End-time Deception in the Emerging Church

We are living in a time when increased pressure is exerted upon all churches to fundamentally change their doctrines. The Bible is considered less dogmatic since modern humanity is not prepared to restrict its freedom by a narrow and literal interpretation of Scripture. A biblical concept of God, an evangelical doctrine of salvation and premillennial teachings on end-time events are among the major casualties in the new reformation which is currently under way.

The Gnostic ‘Gospel’ of Judas

Christianity experiences unprecedented attacks on its foundational truths. These attacks are motivated and coordinated by evil forces that are intent on deceiving all people as a prelude to physically establishing Satan’s kingdom on earth. Their main obstacle is the biblical account of God’s kingdom and, particularly, the deity, atoning death, resurrection and second coming of Jesus Christ. The present attacks are aimed at discrediting the canonical books of the Bible, and thereby also the God and Saviour of the Bible, while promoting and praising wicked people such as Esau, the Sodomites, and the traitor, Judas Iscariot.

Da Vinci Code a Calculated Attack on Biblical Christianity

The following excerpts from articles clearly reveal the dangers of deception that are contained in Dan Brown’s novel, The Da Vinci Code:

Attacks on the Person of Jesus Christ In his article

A Study of the Book The Da Vinci Code, Dr. Errol Wagner says, among others:“The past few decades has seen the rise of attacks on Christianity in general and on the person of Jesus Christ in particular. These attacks have come from without and within the church. Now we have the book The Da Vinci Code, where questions are raised concerning the deity of Christ and the trustworthiness of the Gospels.